تاثیرارائه تغییر پذیر دستورالعمل های تمرینات نوروفیدبک بر زمان واکنش سالمندان

مریم کیهانی؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ مجید قشونی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 111-123

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2022.335882.1636

چکیده
  شروع دوران سالمندی در اغلب افراد همراه با کاهش عملکردهای شناختی و حرکتی همراه است. یکی از این عملکردها که تحت‌تأثیر قرار می گرد زمان واکنش می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر تمرینات نوروفیدبک باتوجه‌به اصل اختصاصی بودن تمرین بر زمان واکنش سالمندان بود. چهل سالمند در دامنه سنی 65 تا 70 سال انتخاب و در یکی از گروه‌های تجربی ...  بیشتر

طراحی و اثربخشی برنامه حرکت درمانی بر مشکلات خواندن در دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری

سمیه ساداتی فیروزآبادی

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 597-611

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.211677.1123

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی و اثربخشی برنامه حرکت درمانی بر مشکلات خواندن در دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری می‌باشد. هدف این پژوهش طراحی و اثربخشی برنامه حرکت درمانی بر مشکلات خواندن در دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری می‌باشد. این پژوهش یک تحقیق آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان ...  بیشتر