کلیدواژه‌ها = عملکرد شناختی
تاثیرارائه تغییر پذیر دستورالعمل های تمرینات نوروفیدبک بر زمان واکنش سالمندان

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 111-123

10.22059/jsmdl.2022.335882.1636

حمیدرضا طاهری تربتی؛ مریم کیهانی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ مجید قشونی


تأثیر مکمل ویتامین E بر فعالیت حرکتی و یادگیری فضایی رت های مسن

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 71-89

10.22059/jmlm.2013.35701

نصور احمدی؛ محمدعلی اصلانخانی؛ ناصر نقدی