نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی اجرای طرح ملی طناورز بر تعادل ایستا و پویای دانش­آموزان بود. پژوهش حاضر با دو گروه تجربی و کنترل همراه با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون روی دانش­آموزان پسر پایۀ چهارم ابتدایی در سال 91–1390در شهر بهارستان (منطقه­ای در رباط کریم تهران) انجام گرفت. به این منظور، 60 آزمودنی به­صورت نمونه­گیری مرحله­ای از جامعۀ دانش­آموزان پایۀ چهارم ابتدایی مدارس شهر بهارستان تهران انتخاب و به تعداد برابر به دو گروه تقسیم شدند. دانش­آموزان گروه تجربی به مدت 10 هفته و هفته‌ای 3 جلسه به مدت 50 دقیقه برنامۀ منتخب طناب‌زنی را اجرا کردند. داده‌های حاصل پس از سنجش نرمال بودن از طریق آزمون K-S با استفاده از آزمون آماری t مستقل و وابسته در سطح معناداری 05/0P< تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان‌دهندۀ پیشرفت معنادار در گروه تجربی برای هر دو آزمون تعادل ایستا (019/0= P) و پویا (05/0= P) بود. همچنین میانگین نمرۀ پس­آزمون تعادل پویا در گروه تجربی به‌طور معناداری بیشتر از گروه کنترل (041/0= P) بود، ولی چنین تفاوتی در نتایج آزمون تعادل ایستا بین دو گروه کنترل دیده نشد (225/0=P). براساس نتایج به‌دست‌آمده، برنامۀ تمرینی طرح‏ طناورز موجب پیشرفت تعادل دانش­آموزان شد، ازاین­رو این تحقیق اجرای طرح‏ طناورز در مدارس کشور را مفید ارزیابی می­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of National Jump Roping Plan on Static and Dynamic Balance of Male Students of Elementary School Fourth Grade

نویسندگان [English]

 • benyamin ghelichpoor 1
 • mehdi shahbazi 2
 • fazlolah bagherzadeh 2

1 M.Sc. of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate national jump roping plan on static and dynamic balance of students. In this study, pretest and posttest were used with two experimental and control groups for male students of fourth grade of elementary school in 2011-2012 in Baharestan city (a region in Robat Karim, Tehran). For this purpose, 60 students were selected from students of fourth grade of elementary schools in Baharestan city using multistage sampling method and were equally divided into two groups. Experimental group implemented the selected jump roping program 3 sessions a week (each session 50 min.) for 10 weeks. K–S test was used to check data normality. Independent and dependent t tests were used to analyze the data (P˂0.05). The results indicated a significant improvement in the experimental group for both static (P=0.019) and dynamic (P=0.005) balance tests. Also, the mean score of dynamic balance posttest was significantly more in the experimental group than control group (P=0.041) but such difference was not observed in the result of static balance test between the two groups (P=0.225). Based on these results, jump roping plan improved the balance of students. So this study considered the jump roping plan to be useful at schools.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dynamic balance
 • jump roping
 • primary
 • static balance
 • students
 1.  

  1. آقایی بلیانی، محمدعلی. (1377). "تأثیر فعالیت بدنی منتخب بر توانایی­های ادراکی – حرکتی دانش­آموزان پایۀ اول دبستان پسرانة شهید بهشتی منطقۀ 6 آموزش و پرورش تهران". پایان­نامة کارشناسی­ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران، ص: 112-89.
  2. ارنهایی، دانیل. سینکلر، دی. ویلیامز. ای. (1385). "برنامه­ریزی ترمیمی برای کودکان مبتلا به خام حرکتی". ترجمة حمید علیزاده، تهران، رشد، ص: 81-75.
  3. اسماعیل­زاده، مریم. صالحی، حمید. منصوری، شاهین. (1390). "تأثیر حرکت­های منتخب ریتمیک بر هماهنگی دست و پای کودکان دختر دارای اختلال هماهنگی رشدی". مجلة‌ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شمارة 13، ص 51 – 46.
  4. ایرانشاهی، فرزانه. (1384). "شناسایی توانایی­ها و آزمون­های ادراکی – حرکتی در چهار رشتة ورزشی منتخب آموزشگاهی به تفکیک دوره‌های تحصیلی". پایان­نامة کارشناسی­ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران، ص: 67 - 46.
  5. بهرام، عباس. خلجی، حسن. ترابی، فرناز. گودرزی، محمود. (1378). "بررسی هماهنگی چشم و دست دانش­آموزان پایه‌های اول تا سوم شهر تهران و مقایسۀ آن با نورم فراستیک". طرح پژوهشی، معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت معلم، ص: 16-15.
  6. پاینه، وی گریگوری. ایساکس، لاری دی. (1384). "رشد حرکتی انسان رویکردی در طول عمر". ترجمة حسن خلجی، داریوش خلجی، انتشارات دانشگاه اراک، چاپ اول، ص: 230-212.
  7. جعفری، غلامرضا. (1375). "بررسی ارتباط بین وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده و توانایی­های حرکتی دانش­آموزان پسر کلاس سوم ابتدایی شهرستان خواف". استان خراسان. پایان­نامة کارشناسی­ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران، ص: 6-5.
  8. جوکار تنگ کرمی، سمیه. (1390). "تأثیر یک دوره برنامۀ حرکتی منتخب بر بهبود مهارت­های حرکتی درشت کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی". پایان­نامة کارشناسی­ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران، ص: 64 – 31.
  9. حمایت‌طلب، رسول. (1388). "سنجش و اندازه­گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی". انتشارات نشر علم و حرکت، چاپ اول، تهران،ص: 52-41.
  10. خدادادی، حسن. (1390). "جزوة آموزشی طرح طناورز". وزارت آموزش و پرورش، تهران، 15-4.
  11. ذکانی، محمد. نبوی، محمد. (1371). "کلیات تربیت بدنی در مدارس". انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، تهران، ص: 75-64.
  12. سقازاده،‌ مهشید (1389). "تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی به همراه اغتشاشات سطح اتکا در آب بر تعادل ایستا و پویای زنان میانسال". پایان­نامة کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران، ص: 98 - 75.
  13. سلمان، زهرا. شیخ، محمود. سیف نراقی، مریم. عرب عامری، الهه. آقاپور، سیدمهدی. (2009). "تأثیر تمرین­های ادراکی – حرکتی بر بهبود قابلیت­های حرکتی دانش­آموزان با اختلال هماهنگی رشدی دورۀ ابتدایی شهر تهران". نشریة رشد و یادگیری حرکتی، 1، ص: 63 – 47.
  14. قالیباف، محمود. (1385). "تأثیر یک برنامۀ فعالیت بدنی رشدی منتخب بر هماهنگی چشم و دست و تعادل کودکان شش‌ساله". پایان­نامة کارشناسی­ارشد تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، ص: 88 - 97.
  15. ماکیانی، مرضیه. شتاب بوشهری، سیده ناهید. رمضانی، پروین. (1390). "بررسی تأثیر یک برنامۀ طناب‌زنی بر توانایی­های ادراکی – حرکتی دانش­آموزان دختر پایۀ سوم ابتدایی". ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، دانشگاه تهران، ص: 21-20.
  16. مرادی، جعفر. (1387). "مقایسۀ تعادل ایستا در مردان فوتبالیست و شناگر تحت شرایط حسی مختلف". پایان­نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران، ص: 85 - 101.
  17. هارو، آنیتا. (1365). "طبقه­بندی هدف­های تربیتی حیطة روانی – حرکتی". ترجمة علیرضا کیامنش، انتشارات چاپ و نشر ایران، ص: 35-26.
  18. هی وود، کاتلین ام. (1377). "رشد و تکامل حرکتی در طول عمر". ترجمة محمدعلی اصلانخانی، مهدی نمازی‌زاده، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران، ص: 102-131.
   1. Buatois, S. Gueguen, R. Gauchard, G. Benetos, A. Perrin, P. (2006). "Posturography and risk of recurrent falls in healthy non – institutionalized persons aged over 65". Journal of Gerontology, 52. PP:345-352.
    1. Chao, C. C. Lin, S. Y. (2011). "The impact of rope jumping exercise on physical fitness of visually impaired students". Journal of Research in developmental disabilities, 32,PP:9-25.
    2. Heinman M. (2000). "Factors affecting reliability of the biodex balance system: A summary of four studies". Journal of Sport Rehabil, 9,PP:240-52.
    3. Henderson, S. E., Sugden, D. A. (1992). "The movement assessment battery for children". Journal of San Antonio, TX: the psychological corporation, PP: 316-321.
    4. Judge, J. Linsey, C. Underwood, M. Winsemiuse, D. (1993). "Balance improvement in older women: effect of exercise training". Journal of Phys Ther, 73, PP: 5-274.
    5. Kanda, K. Sato, D. Wakabayashi, H. Hanai, A. Nomura, T. (2008). "A comparison of the effects of different water exercise programs on balance ability in elderly people". Journal of Aging and physical activity, 16, PP:381-392.
    6. Kuiper, D. Niemeijer, A. Reynders, K. (1999). "Differences in movement versatility between children with and without movement difficulties: a pilot study". Journal of The Nether lands: Groningen , pp: 89-113..
    7. Rogers, M. Johnson, M. Martinez, K. Mille, M. Hedan, L. (2003). "Step training improvers the speed of voluntry step initiation in aging". Journal of gerontol a Biol Sci Med Sci, 58, PP:46-51.
    8. Smith, M. M. Anderson, H. I. (2000). "Coping with clumsiness in the school playground: social and physical play in children with coordination impairments". British journal of developmental psychology, 18, PP: 389-413.
    9. The rope jumping benefits. (2012). www.jumpropeinstitue.com/benefits.htm.