نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، اصفهان، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، اصفهان، ایران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر، مطالعة اثر سبک‌های شناختی مستقل از زمینه و وابسته به زمینه بر یادگیری یک تکلیف هدف­گیری در محیط باز و بسته بر مبنای منطق فازی و کلاسیک است. به این منظور، 60 دانش­آموز پسر با دامنة سنی 17-16 سال در چهار گروه 15 نفری مستقل از زمینه به شیوۀ کلاسیک، وابسته به زمینه به شیوۀ کلاسیک، مستقل از زمینه به شیوۀ فازی و وابسته به زمینه به شیوۀ فازی قرار گرفتند. شرکت­کنندگان در هر گروه در هر دو شرایط محیطی باز و بسته به آزمون پاس بسکتبال پرداختند. مرحلة اکتساب، شش جلسه و در هر جلسه، شامل اجرای شصت کوشش در قالب شش بلوک ده‌تایی بود. آزمون انتقال یک روز و آزمون یادداری یک هفته بعد از مرحلۀ اکتساب انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین شرکت­کنندگان مستقل از زمینه و وابسته به زمینه به شیوۀ کلاسیک در هر دو شرایط محیطی باز و بسته تفاوت معنا­داری وجود دارد و در تمام مراحل آزمون (اکتساب، یادداری، انتقال) شرکت­کنندگان مستقل از زمینه عملکرد بهتری داشتند. اما بین دو گروه مستقل از زمینه و وابسته به زمینه به شیوۀ فازی، تفاوت معناداری مشاهده نشد. با این حال، مقایسة میانگین‌ها، برتری شرکت­کنندگان مستقل از زمینه را در شرایط محیطی بسته و عملکرد بهتر شرکت­­کنندگان وابسته به زمینه را در محیط باز نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Cognitive Styles on Learning an Aiming Task in Closed and Open Environments Based on Fuzzy and Classic Logics

نویسندگان [English]

  • Abas Akbari Varzaneh 1
  • Rokhsareh Badami 2
  • Mehdi Namazizadeh 3

چکیده [English]

The main aim of the present study was to examine the effect of field-independent and field-dependent cognitive styles on learning an aiming task in closed and open environments based on fuzzy and classic logics. 60 male students with an age range of 16-17 were assigned to four groups (each group 15 subjects): field-independent with classic approach, field-dependent with classic approach, field-independent with fuzzy approach and field-dependent with fuzzy approach. Participants in each group had basketball pass test in both open and closed environments. The acquisition phase consisted of six sessions and 60 trials in 6 blocks of 10 trials were performed in each session. The transfer test was conducted one day and retention test was carried out one week after the acquisition phase. The results of this study indicated a significant difference between field-independent and field-dependent with classic approach in both closed and open environments, and field-independent participants had a better performance during all stages of the test (acquisition, retention, and transfer). But, no significant differences were observed between field-independent and field-dependent with fuzzy approach. However, the comparison of means indicated that field-independent participants had better performance in closed environments, and, field-dependent participants had better performance in open environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • classic logic
  • closed and open environment
  • field-dependent
  • field-independent
  • fuzzy logic
1. آزادی، مهران (1387). "پیشرفت تحصیلی و روش‌های تدریس در دانشجویان با سبک‌های شناختی مستقل/وابسته به زمینه"، فصلنامۀ روان‌شناسان ایرانی، سال پنجم، (18): 126-119.
2. باوم گارتنر، تدای، جکسون، آندرس (1380). "سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی"، ترجمۀ حسین سپاسی، پریوش نوربخش، ج دوم، تهران، سمت، ص 21.
3. بهرامی، علیرضا؛ قطبی ورزنه، احمد و ضرغامی، مهدی (1391). "مقایسۀ منطق فازی و کلاسیک در آزمون سبک‌های شناختی: مطالعۀ موردی در محیط‌‌های باز و بسته"، نشریۀ روان‌شناسی ورزشی و رفتار حرکتی، (5): 396-383.
4. تاناکا، کازو (1388)، "مقدمه­ای بر منطق فازی برای کاربردهای عملی"، ترجمۀ علی وحیدیان کامیاد، حامد رضا طارقیان، چ چهارم، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ص 33.
5. صفری‌پور، فرهاد (1380). "بررسی تعامل جنسیت و سبک‌های شناختی (وابسته به زمینه و نابسته به زمینه) در پیشرفت تحصیلی در دو درس ریاضی و علوم اجتماعی در بین تعدادی از دانش‌آموزان سوم راهنمایی شهر شیراز"، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه شیراز، ص 1.
6. غفارزاده آهنگر، سودابه؛ شفیع‌نیا، پروانه؛ شتاب بوشهری، سیده ناهید و قطبی ورزنه، احمد (1390). "مقایسۀ زمان واکنش دیداری و شنیداری ساده و انتخابی در سبک‌های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه"، اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی، تهران، کمیتۀ ملی المپیک: 35-34.
7. قطبی ورزنه، احمد؛ صائمی، اسماعیل؛ ضرغامی، مهدی و قمری، امین (1390). "ارزیابی دقت در محیط­های باز و بسته: رویکرد سبک‌های شناختی"، دومین همایش ملی تخصصی رفتارحرکتی و روانشناسی ورزش، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد: 44-42.
8. موسوی، زهره (1377). "استقلال- وابستگی میدان ادراکی در ورزشکاران ماهر و نیمه‌ماهر در مقایسه با افراد عادی"، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد (چاپ نشده)، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، ص 1.
9. Barrell GV, Trippe HR. 1975. "Field dependence and physical ability". Perceptual and Motor Skills, (41): 216-218.
10. Bosachi, S, Innerd, W, Towson, S. (1997). "Field independence dependence and self-esteem in preadolescents: Does gender make a difference? " Journal of youth and adolescence, (26): 691-703.
11. Cano, JE, Marquez, S. (1995). "Field dependence-independence of male and female Spanish athletes. " Perceptual & Motor Skills, (80): 1155-1161.
12. Chmielewski, T.L. Dansereau, D.F. Moreland, J.L. (1998). "Using Common region I Node-Link Displays: The role for field dependence/independence".The Journal of Experimental Education, (66): 197–207.
13. Chu, Y.D. (1988). "Experimental studies of field dependence in athletes". In S. J. Xie & H. C. Zhang (Eds), Cognitive styles: Experimental studies of a personality dimension, Beijing, China: Beijing Normal University Press, pp:190-205.
14. Dubois, D, Prade, H. (1980). "Fuzzy Sets and Systems: Theory and Applications". Academic Press, New York.
15. Frank, B.D. (1984). "Effect of field independence–dependence and study technique on learning from lecturers". American Educational Research Journal, (21): 669–678.
16. Frank, B.M, Keene, D. (1994). "The effect of learners’ field independence, cognitive strategy instruction, and inherent word-list organization on free-recall memory and strategy use". Journal of Experimental Education, (62): 14–25.
17. Guillot, A, Collet, C. (2004). "Field dependence-independence in complex motor skills". Perceptual and Motor Skills, (98): 575-583.
18. Kane, J.E. (1972). "Personality, body concept and performance". In J. E. Kane (Ed.), Psychological aspects of physical education and sport. London: Western Printing Services, pp: 91-127.
19. Liu, W.H, Chepyator-Thomson. J.R. (2008). "Associations among field dependence-independence, sports participation, and physical activity level among school children". Journal of Sport Behavior, (31): 130-146.
20. Liu, W.H, Chepyator-Thomson, J.R. (2009). "Fieldependence-independence and physical activity engagement among middle school students". Journal of Physical Education and sport Pedagogy, (14):125-136.
21. Liu, W.H. (2003). "Field dependence-independence and sports with a preponderance of closed or open skill". Journal of Sport Behavior, (26): 285-297.
22. McLeod, B. (1985). "Field dependence as a factor in sports with preponderance of open or closed skills". Perceptual and Motor Skills, (60): 369-370.
23. Meek, F, Skubic, V. (1971). "Spatial perception of highly skilled and poorly skilled Females". Perceptual and Motor Skills, (33): 1309-1310.
24. Palladino, P, Poli, P, Masi, G, Marcheschi, M. (1997). "Impulsive reflective cognitive style and emotion in adolescence". Perceptual and Motor Skills, (84): 47-57.
25. Prochaska, J, Sallis, J, Griffith, B, Douglas, J. (2002). "Physical activity levels of Barbadian youth and comparison to a US sample". Int J Behav Med; 9: PP:360–72.
26. Robotham, D. (1995). "Self directed the ultimate learning style". Journal of European Instructional, (19): 3-7.
27. Witkin, H.A, Oltman, P, Raskin, E, Karp, S. (1971). "A manual for the embedded figures test". Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, p: 9.
28. Whiting, H. T. A. (1973). "The body-concept". In H. T. A. Whiting & K. Hardman (Eds), Personality and performance in physical education and sport. London: Kimpton, pp: 43-75.
29. Witkin, H.A, & Goodenough, D.R, (1981). "Cognitive styles: Essence and origins: Field dependence and field independence". New York: International Universities Press, p:25.
30. Yan, J.H. (2010). "Cognitive styles affect choice response time and accuracy". Personality and Individual Difference, (48): 747-751.