نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

چکیده

 
     رشد کودک بر مبنای ترکیبی از عوامل محیطی، ارگانیسمی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی شکل می‌گیرد. تحقیقات اخیر در زمینۀ رشد کودک و نوزاد به طرز قانع‌کننده‌ای نشان می‎دهند که بهترین سطح رشد با یک محیط برانگیزاننده و حمایت زمینه‎ای قوی است که رخ می‎دهد. هدف کلی این تحقیق ارزیابی اثر مداخلۀ فراهم‌سازی محیط بر رشد اجتماعی نوپایان 42-24 ماهه است. نمونه‌های این تحقیق شامل 46 نوپای سالم 42-24 ماهۀ شهرستان قوچان هستند که به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای از بین جامعه به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. نمونه‌ها در سه گروه تجربی (16 نفر)، مهدکودک (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 36 جلسه (3 ماه) در محیط فراهم‌سازی‌شده قرار گرفت. در این تحقیق برای بررسی محیط خانۀ نوپایان و محیط فراهم‌سازی‌شده برای گروه تجربی از مقیاس خودسنجی فراهم‌سازی در محیط خانه برای رشد حرکتی و برای رشد اجتماعی از مقیاس واینلند استفاده شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک‌متغیر تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که بین رشد اجتماعی گروه‌ها تفاوت معنا‌داری وجود نداشت (963/0P=). یافته‌های حاصل نشان داد که فراهم‌سازی محیط بر رشد اجتماعی نوپایان گروه تجربی اثر نداشت. بنابراین نتیجۀ مطالعۀ حاضر فراهم‌سازی محیط را بر رشد اجتماعی نوپایان 42-24 ماهه مؤثر نمی‌داند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of an Environment Motor Affordance Intervention on Social Development of Toddlers

نویسندگان [English]

  • asie zoqi 1
  • masoumeh shojaei 2
  • abdollah ghasemi 1

چکیده [English]

 
Children's development is shaped based on a combination of environmental, organism, physiological and genetic factors. Recent researches on the development of children and toddlers convincingly show that the best growth level happens in a motivating environment and a powerful support. This study aimed at evaluating the effect of an environment affordance intervention on social development of toddlers aged between 24 and 42 months. The sample included 46 healthy toddlers aged between 24 and 42 months in Ghoochan city who were randomly selected by multi-stage cluster sampling methods. The subjects were assigned to three groups: experimental (n=16), kindergarten (n=15) and control (n=15). The experimental group was placed in an afforded environment for 36 sessions (3 months). To examine toddlers' home environment and afforded environment of experimental group, the Affordances in the Home Environment for Motor Development– (AHEMD) was used for motor development and Vineland Scale was applied for social development. Data were analyzed using univariate analysis of Covariance (ANCOVA). The findings showed no significant differences in social development among the groups (P=0.963). The results indicated that environment affordances had no effects on toddlers' social development in the experimental group. Therefore, the present study concluded that environment affordance did not influence toddlers' social development aged between 24 and 42 months.

کلیدواژه‌ها [English]

  • affordance of environment
  • intervention program
  • Social Skills
  • toddlers' development
1. آقاجانی، طهمورث؛ جبارف، رشید؛ مصطفی یوف، مشفق  (1393). «تأثیر بازی بر مهارت‌های اجتماعی کودکان»، مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، 6(3)، ص 97-104.
2. ابری، ساره؛ حاج یوسفی، حاج بابایی؛ رهگذر، حسین (1390). «مقایسۀ رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها (بررسی موردی شهرستان ورامین)»، فصلنامۀ رفاه اجتماعی، 11(41)، ص 368-343.
3. تنگستانی، یلدا و ایزدی، لیلا. 1390. روان‌شناسی رشد، تهران: نشر ساوالان.
4. پورشکوری شارمی، فاطمه؛ موحدی، احمدرضا؛ عابدی، احمد (1390). «تأثیر بازی‌های سنتی و مدرن بر رشد اجتماعی دانش آموزان دختر اول ابتدایی»، رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی، ش 7، ص 164-147.
5. جعفری، علیرضا (1393). «تأثیر بازی‌های آموزشی کودکان پیش‌دبستانی»، فصلنامۀ روان‌شناسی تربیتی، ش 33.
6. خزاعی، سهیلا؛ خزاعی، سعید (1392)، بازی و رشد و تکامل کودک من. تهران: کتاب ارجمند.
7. ساجدی، فیروزه؛ وامقی، روشنک؛ کراسکیان موجمباری، آدیس؛ عباسی، حبیب‌اله؛ لرنژاد، حمیدرضا؛ دلاور، بهرام (1391). «استانداردسازی و اعتباریابی ابزار غربالگری اختلالات تکاملی «پرسش‌نامۀ سنین و مراحلASQ »، در کودکان تهرانی»، مجلۀ  دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.70(7)،446-436.
8. شجاعی، معصومه؛ دانشفر، افخم (1391). رشد حرکتی (ویرایش سوم). تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع).
9. طبیبی، سید جمال؛ نوری قاسم آباد، ربابه؛ مرادی، فاطمه (1390). «تأثیر مدیریت شهری بر رشد مهارت‌های اجتماعی کودکان نمونۀ موردی خانه‌های اسباب‌بازی شهر تهران»، مطالعات مدیریت شهری،3(6)، 73-93.
10. عمارتی، فرشته سادات؛ نمازی زاده، مهدی؛ مختاری، پونه؛ محمدیان، فاطمه (1390). «تأثیر بازی‌های دبستانی منتخب بر رشد ادراکی-حرکتی و رشد اجتماعی دختران 9-8 سال»، پژوهش در علوم توانبخشی، 7(5)، ص 661-673.
11. غنایی چمن‌آباد، علی؛ کارشکی، حسین (1391). «تأثیر آموزش حرکات موزون ورزشی بر هوش و رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی»، افق دانش، 18(4)ف 207-203.
12. Beaty.L.A.(1994). Psychological factor and academic success of visually impaired students. Journal of visual impairment and Blindness. Review, 26,3, 131139.
13. Best.C. (1985). "Differences in social values between athletes and nonathletes". Research Quarterly for Exercise and sport. Vol. 56, No. 4, PP:366-369.
14.Bradley, R.H., Caldwell, B.M., Rock, S.L., Hamrick, H.M. and Harris, P., 1988. Home observation for measurement of the environment: Development of a home inventory for use with families having children 6 to 10 years old. Contemporary Educational Psychology, 13(1), pp.58-71
15. Caçola, P., Gabbard, C., Santos, D. C., & Batistela, A. C. T. (2011). Development of the affordances in the home environment for motor development–infant scale. Pediatrics International, 53(6), 820-825.                 
16. Ceylan, S. (2010). Vineland validity-reliability study for social-emotional early childhood scale and examination of the influence of creative drama on five-years old children's social-emotional behaviors who have been attending to the preschool training institutions. Early Childhood Research Quarterly, 29 (3), 187-201.
17. Corapci, F. (2008). "The role of child temperament on head start preschoolers’ social competence in the context of cumulative risk" . Journal of Applied Developmental Psychology, 29, PP:1-16.
18. Erbay, F., & Doğru, S. Y. (2010). The effectiveness of creative drama education on the teaching of social communication skills in mainstreamed students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 4475-4479.
19. Gabbard, Carl. (2012). Lifelong motor development(6 ed.): Brown & Benchmark Dubuque, IA.
20. Gabbard, Carl, Caçola, Priscila, Spesatto, B., & Santos, D. (2012). The home environment and infant and young children’s motor development. In A. M. Columbus (Ed.), Advances in Psychology Research, Volume 90 (pp. 105-123).
21. Gallahue, David L, Ozmun, John C, & Goodway, Jackie. (2012). Understanding Motor Development: Infants, Children, Adolescents, Adults (7th ed.): Mcgraw-hill Boston.
22. Garita, Ann, Evaldsson, William, Coraso. (1998). "Play and games in the peer culture of preschool and preado lescent children An Interpretative Approach". Journal of Child Research. 5; P:377.
23. Pedrini, D. T., & Pedrini, B. C. (1973). An Evaluation of and a Detail-Profile for the Vineland Social Maturity Scale.
24. Payne, V Gregory, Isaacs, Larry David, & Pohlman, Roberta. (2002). Human motor development: A lifespan approach: McGraw-Hill Boston.
25. Rodrigues, Saraiva, & Gabbard. (2005). Development and construct validation of an inventory for assessing the home environment for motor development. Research quarterly for exercise and sport, 76(2), 140-148.
26. Wilson, D., Wong, D. L., & Hockenberry, M. J. (2011). Wong's nursing Care of Infants and Children. Mosby/Elsevier.