نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران .

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی،لاهیجان، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی ﺗﺄﺛﻴﺮ ورزش صبحگاهی بر‌اساس حرکات هماهنگ بر فرایند خودتنظیمی شناختی هیجان در دانش‌آموزان پسر پایه دوم ابتدایی است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون، همراه با گروه کنترل بود. بدین منظور تعداد40‌‌‌نفر از دانش‌آموزان دوم ابتدایی به روش نمونه‌گیری دردسترس، انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج در هر دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد،  با توجه به دستورالعمل‌های فدراسیون ورزش همگانی و طراحی پژوهشگر، گروه آزمایش طی 8 هفته، هر هفته 5 روز و هر روز به مدت20دقیقه به ورزش صبحگاهی براساس حرکات هماهنگ پرداختند و گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق تحلیل کواریانس با سطح معنی داری0/05  انجام شد.
یافته ها: تمرینات ورزش صبحگاهی بربهبود خودتنظیمی هیجان دانش‌آموزان ﺗﺄﺛﻴﺮمعنی‌دار داشت و سبب افزایش آن گردید. نتایج آزمون لاندای ویکلز(0/0001=p) و آزمون تقابل درون و برون‌گروهی درگروه آزمایش (0/0001=p ) و گروه کنترل( 0/09= p) نشان دهنده پیشرفت و تفاوت معنی‌دار گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بود.
نتیجه گیری: شرکت درتمرینات ورزش صبحگاهی براساس حرکات  هماهنگ، سبب افزایش خودتنظیمی هیجان دانش آموزان می‌گردد. لذا پیشنهاد می‌شود، مربیان ورزش و مسئولین مربوطه آموزشگاه‌ها، ورزش صبحگاهی را براین اساس در برنامه روزانه مدارس  در نظر بگیرند.      

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Morning Exercise on the Process of Cognitive Self-Regulation of Emotion in Second Grade Elementary School Students

نویسندگان [English]

  • Hasan Alikhani 1
  • Narjes Sayari 2

1 Department of Physical Education and Sports Sciences, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran

2 Department of Physical Education and Sports Sciences, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study is to investigate the effect of morning exercise based on coordinated movements on the process of cognitive self-regulation of emotions in second grade male students.
Research method: The current research was semi-experimental with a pre-test-post-test design, along with a control group. For this purpose, 40 students of the second elementary school were selected by the available sampling method and then randomly divided into two experimental and control groups. Garnefski and Kraaij's cognitive emotion regulation questionnaire was used in both the pre-test and post-test stages, according to the guidelines of the Federation of Sports and the researcher's design, the experimental group did morning exercise for 8 weeks, 5 days each week and 20 minutes each day for 20 minutes. coordinated and the control group did not receive any intervention. Data analysis was done through analysis of covariance with a significance level of 0.05 .
Results: Findings: Morning exercise exercises had a significant effect on the improvement of students' self-regulated excitability and increased it. The results of the Landay-Wickels test (p=0.0001) and the in-group and out-group contrast test in the experimental group (p=0.0001) and the control group (p=0.09) showed the progress and significant difference of the experimental group compared to the control group.
Conclusion: Participating in morning sports exercises based on coordinated movements increases students' self-regulation of excitement. Therefore, it is suggested that sports coaches and relevant officials of schools consider morning sports in the daily schedule of schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morning Exercise
  • Movements
  • Coordinated Self-Regulation of Emotion