نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا تهران، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از پیچیده ترین فرایندها در زمینه ورزش حرفه‌ای، تصمیم‌گیری است از این حیث هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین تصمیمی بر پیش‌بینی و تصمیم‌گیری خلاقانه در تکلیف بدمینتون بود.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر تمام دانشجویان دختر 20 تا 30 سال بود که از این بین به روش نمونه‌گیری در دسترس 40 دانشجو دختر انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تمرین تصمیمی و کنترل تقسیم شدند. پرسشنامه‌ی تصمیم‌گیری خلاقانه، دوربین فیلمبرداری، لپتاپ و پروژکتور ابزارهای مورد استفاده در پژوهش بودند. در پیش آزمون، هنگام مشاهده ضربه تاس بدمینتون از طریق فیلم ویدئویی که در لحظه برخورد توپ با راکت قطع شده بود، تصمیم‌گیری خلاقانه و پیش‌بینی با 20 کلیپ ویدئویی سنجیده شد. گروه تمرین 400 کوشش تمرین تصمیمی انجام دادند و گروه کنترل فقط به تشخیص جهت ضربه پرداختند. پس از 48 ساعت پس‌‌آزمون گرفته شد.

یافته ها: نتایج نشان داد در پس‌آزمون، گروه تمرین خلاقیت بیشتری در تصمیم‌گیری نسبت به گروه کنترل داشتند (64/2=F) و مهارت پیش‌بینی جهت ضربه در گروه تمرین بهتر از گروه کنترل بود (17/4=F).

نتیجه گیری: طبق نتایج تمرین تصمیمی منجر شد بازیکنان گروه تمرین با خلاقیت بیشتری جهت و محل فرود ضربه را تشخیص دهند و برای هر ضربه راه‌کارهای متعددی ارائه دهند. به نظر می‌رسد تمرین تصمیمی در تسهیل و ارائه‌ی راه‌حل‌های مختلف تاثیر به‌سزایی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of decision training on anticipation and creative decision-making in badminton

نویسندگان [English]

  • maryam khalaji
  • parvaneh shamsipour dehkordi
  • fahimieh ayadi
  • faezeh khoshdoni farahani

Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background: One of the most complex processes in the field of sports expertise is decision-making. In this respect, this study aimed to investigate the effect of decision training on anticipation and creative decision-making in badminton.

Methods: This research is a semi-experimental type with a pre-test and post-test design. 40 female students aged 20-30 years old were selected by available sampling and randomly divided into two decision-making and control groups. A creative decision-making questionnaire, a video camera, a laptop, and a projector were the tools used in the research. In the pre-test of the two groups, anticipation, and creative decision-making were measured when participants watched a badminton overhead shot, which was interrupted at the moment of racket-ball contact. The experimental group practiced 400 decision training trials and the control group just recognized the direction of the shots. After the interventions, a delayed retention test was performed.

Results: The result revealed that the decision training group had more creativity in decision-making than the control group in the post-test (F=2.64) and the percentage of anticipation in the experimental group improved rather than in the control group (F=4.17).

Conclusion: According to the results of the decision training, the players of the training group were more creative in recognizing the direction and landing place of the shot and providing several solutions for each shot. It seems that the decision training has had a significant effect in facilitating and presenting different solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Response Accuracy
  • Feedback
  • Questioning