تأثیر سطوح انگیختگی در طول مراحل مختلف یادگیری بر اجرای تکلیف هماهنگی چشم – دست

مهدی رحیم زاده؛ شهزاد طهماسبی؛ مهدی شهبازی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 25-40

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.324664.1582

چکیده
  مقدمه: در پژوهش‌های پیشین تأثیر انگیختگی بر عملکرد بررسی شده است. با وجود این اینکه آیا انگیختگی در طول مراحل یادگیری بر هماهنگی دودستی اثربخش است، بررسی نشده است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سطوح انگیختگی در طول مراحل مختلف یادگیری بر اجرای تکلیف هماهنگی چشم – دست انجام گرفت.روش پژوهش: بدین‌منظور 36 دانشجوی پسر تربیت ...  بیشتر

تأثیر قیود دفاعی بر رفتارهای نقطه یابی حرکتی هندبالیست های نخبه

محمدعلی اسماعیل زاده؛ مهدی شهبازی؛ علی اکبر جابری مقدم؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهام شیرزاد

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 17-35

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.239414.1287

چکیده
  مطالعات رفتاری تکالیف نقطه‌یابی حرکتی در ورزش معمولا توسط عوامل پویا مانند وضعیت دفاعی حریف، بررسی می‌شوند. هندبالیست‌ برای پرتاب کردن توپ به سمت دروازه در وضعیت‌های مختلف، باید گام‌هایش را هماهنگ کند. در پژوهش حاضر الگوهای حرکتی در رفتارهای نقطه‌یابی حرکتی 12 هندبالیست مرد نخبه تحت قیود دفاعی (عدم حضور دفاع، حضور دفاع دور، حضور ...  بیشتر

تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر عملکرد هماهنگی دودستی دانشجویان

محمد باقر عالی؛ مهدی شهبازی؛ محمد صحبتیها

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.205846.1073

چکیده
  خودگفتاری، از عوامل روان‌شناختی مؤثر بر بهبود و موفقیت اجرای حرکتی فرد است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر هماهنگی دودستی دانشجویان بود. به این منظور 24 دانشجوی رشتۀ تربیت بدنی (12 دختر و 12 پسر با میانگین سنی 62/22 سال و انحراف استاندارد 081/2) به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها پس از اجرای پیش‌آزمون ...  بیشتر

تصویرسازی پتلپ دقت و سرعت پاس بسکتبال را بهبود می‌بخشد

نگین نظری فر؛ شهزاد طهماسبی؛ مهدی شهبازی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 117-131

https://doi.org/10.22059/jmlm.2020.214209.1140

چکیده
  قید شناختی از جمله قیود فردی است که می‌توان آن را با تصویرسازی ایجاد کرد و در بسیاری از تکالیف به‌عنوان عاملی اثرگذار بر عملکرد بررسی می‌شود. ازاین‌رو هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر قید شناختی بر مهارت پاس دقت و سرعت بود. بدین‌منظور 44 نفر از دانشجویان دختر دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران (با میانگین سنی 3/2±45/22 سال) به‌صورت در ...  بیشتر

تأثیر تمرینات تقلیدی فوری، دوره ای و ترکیبی بر عملکرد و یادگیری حرکتی دختران 12-9 سال کاتا کار مبتدی

لیلا قندهاری علویجه؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 263-279

https://doi.org/10.22059/jmlm.2019.135730.993

چکیده
  به لحاظ نظری، نمایش مهارت، رفتار را از طریق فرایندهایی همچون تقلید و تکرار حرکت تغییر می‌دهد. برای اینکه یادگیری اتفاق بیفتد، به فرایندی به نام آموزش نیاز است و آموزش می‌تواند توسط مربی از طریق دستورالعمل‌های کلامی یا غیرکلامی برای یادگیرنده به‌وقوع بپیوندد. یکی از انواع آموزش غیرکلامی نمایش الگوست که در این روش فرد از طریق مشاهده ...  بیشتر

ظهور مهارت برجسته در پرتاب آزاد بسکتبال با سطوح مختلف مهارتی

فرانک پورحسینی؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 17-33

https://doi.org/10.22059/jmlm.2019.134813.985

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ظهور مهارت برجسته در پرتاب آزاد بسکتبال در سطوح مختلف مهارتی طبق مدل یادگیری نیوول بود.شرکت‌کنندگان در سه گروه مهارتی (10=n)، مرحلۀ هماهنگی، مرحلۀ کنترل هماهنگی و مرحلۀ بهینه‌سازی قرار گرفتند و تعداد 350 شوت ثابت را از هفت نقطۀ پارامتری (74/2، 35/3، 96/3، 57/4، 18/5، 79/5، 4/6)، هر نقطه 50 شوت انجام دادند. نتایج تحلیل رگرسیون ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف فعالیت شناختی بر هماهنگی حرکتی درون‌فردی و بین‌فردی تکواندوکاران (پومسه)

اکبر بهلول؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 327-348

https://doi.org/10.22059/jmlm.2019.134513.981

چکیده
  هماهنگی جزء مهم اجرای موفقیت‌آمیز حرکات در زندگی روزمره و فعالیت‌های ورزشی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر سطوح مختلف فعالیت شناختی بر هماهنگی حرکتی درون‌فردی و بین‌فردی تکواندوکاران (پومسه) بود. جامعۀ آماری تحقیق حاضر پومسه­روهای مرد شهر تهران بودند که از این بین 30 پومسه­رو انفرادی و30 پومسه­رو تیمی با دامنۀ سنی 17تا 30 سال ...  بیشتر

تاثیر محیط غنی در خانه بر سرعت پیشرفت یادگیری دریبل فوتبال پسران 6 تا 13 ساله

سجاد ترشیزی؛ مهدی شهبازی؛ ابوذر دارابی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 159-171

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.205282.1067

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر محیط غنی خانه بر سرعت پیشرفت اکتساب مهارت دریبل فوتبال پسران بود.جامعة آماری تحقیق کودکان 6 تا 13 سالة منطقة 1 شهر تهران بودند. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. براساس نتایج پرسشنامة توزیع شده، 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به دو گروه غنی و غیر غنی تقسیم شدند. در ابتدا از هر دو گروه ...  بیشتر

ظهور فراپایداری و وسعت نواحی فراپایدار در شمشیربازان با سطوح متفاوت مهارت حرکتی

بهرام غفاری؛ مهدی شهبازی؛ مهدی آقاپور؛ الهام شیرزاد

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 405-422

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.137066.999

چکیده
    فراپایداری ناحیۀ نسبتاً پایداری است که در آن اجزای سیستم در عین حال که شخصیت جداگانه و انعطاف‌پذیر خود را حفظ کرده‌اند، می‌توانند به‌منظور دستیابی به اهداف عملکردی حرکت به‌صورت ترکیبی نیز عمل کنند. شرکت‌کنندگان در سه گروه مهارتی (10=n)، مرحلۀ هماهنگی، مرحلۀ کنترل هماهنگی و مرحلۀ کنترل بهینه قرار گرفتند و افراد هر گروه به‌صورت ...  بیشتر

تأثیر خستگی مرکزی و محیطی بر هماهنگی ورزشکاران دانشگاهی

علی ظهیری؛ مهدی شهبازی؛ محمد رضا کردی؛ جمال فاضل کلخوران

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 123-136

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61951

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر خستگی مرکزی و محیطی بر هماهنگی حرکتی ورزشکاران دانشگاهی بود. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ دانشجویان دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران بودند که از این میان 24 نفر به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها پس از شرکت در پیش‌آزمون هماهنگی حرکتی دودستی، به‌طور تصادفی برحسب نوع خستگی ...  بیشتر

ارتباط بین جهت‌گیری کنشی و حالتی با رفتار تصمیم‌گیری فوتبالیست‌های ماهر زن

ریحانه راهداربیک؛ مهدی شهبازی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1395، ، صفحه 575-592

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61029

چکیده
    فرایند تصمیم‌گیری، نقش بسیار مهمی در فعالیت‌های ورزشی داشته و با شکست یا موفقیت ورزشی ارتباط‌ مستقیم دارد. از سوی دیگر، یکی از موضوعات مهم در روان‌شناسی ورزش و علوم رفتاری، جهت‌گیری در ورزش است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ جهت‌گیری کنشی و حالتی با رفتار تصمیم‌گیری فوتبالیست‌های ماهر زن بود. شرکت‌کنندگان در پژوهش 27 بازیکن ...  بیشتر

ارتباط بین رشد حرکتی و رشد اجتماعی کودکان درخودماندۀ 10-6 سال شهر مشهد

سمیه طباطبایی؛ مهدی شهبازی؛ فضل اله باقرزاده

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1395، ، صفحه 209-224

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.58946

چکیده
  اصطلاح درخودمانده در مورد افرادی به‌کار می‌رود که دارای مجموعه‌ای از اختلالات رشدی وابسته به سیستم اعصاب مرکزی باشند. این کودکان با نقص در تعامل اجتماعی، زبان و ارتباطات شناخته می‌شوند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین رشد حرکتی و رشد اجتماعی کودکان درخودماندۀ10-6 سال شهر مشهد بود. نمونۀ آماری تحقیق 41 دانش‌آموز (31 پسر و 10 دختر) مبتلا ...  بیشتر

مقایسۀ توانایی کنترل انگیختگی با دو روش تصویرسازی ذهنی و بازخورد زیستی در پسران و دختران ورزشکار

بهرام غفاری؛ مهدی شهبازی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 409-422

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.57101

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر مقایسۀ توانایی کنترل انگیختگی با دو روش تصویرسازی ذهنی و بازخورد زیستی در پسران و دختران ورزشکار بود. شرکت‌کنندگان در تحقیق 30 دانشجوی پسر و دختر ورزشکار دانشگاه تهران بودند که براساس نمره‌های کسب‌شده در پرسشنامۀ وضوح تصویرسازی حرکتی-2 به دو گروه همگن 15 نفری پسر و دختر تقسیم شدند. به شرکت‌کنندگان در سه نوبت آزمون، ...  بیشتر

تأثیر فعالیت ورزشی مقاومتی بر حافظه و عوامل نوروتروفیکی دانشجویان کم‌تحرک

مهدی شهبازی؛ ابوالفضل شایان؛ علی صمدی؛ زهرا نعمتی

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.54500

چکیده
  شواهد بسیاری از مطالعات انسانی و حیوانی وجود دارد، مبنی بر اینکه ورزش تأثیرات سودمندی بر سیستم عصبی مرکزی و شناخت دارد. ازاین‌رو هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر فعالیت ورزشی مقاومتی بر حافظه و سازوکارهای احتمالی این اثر، یعنی عوامل نوروتروفیکی دانشجویان کم‌تحرک بود. بدین منظور 30 دانشجوی کم‌تحرک (میانگین سنی 6/1±8/23 سال)، به‌صورت ...  بیشتر

بررسی اسنادهای علّی ورزشکاران نخبه و زیر نخبه ورزشکاران مرد ورزش‌های انفرادی (از دیدگاه ورزشکاران و مربیان)

امیر عباس قلی پور؛ مهدی شهبازی؛ فضل اله باقرزاده

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 161-182

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.50455

چکیده
  نظریه اسناد یکی از نظریه های پویای روانشناختی است که به تبیین و تشریح ادراک افراد از وقایع می پردازد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اسنادهای موفقیت و شکست ورزشکاران و مربیان بود. جامعه مورد مطالعه را، ورزشکاران و مربیان تیم های ملّی(نخبه) و ورزشکاران و مربیان تیم­های باشگاهی(زیر نخبه) در رشته­های شنا، بدمینتون، کاراته، تکواندو، تنیس ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف انگیختگی و شدت تمرین بر تصمیم گیری فوتبالیست های ماهر زن

فاطمه رضایی؛ مهدی شهبازی؛ فضل الله باقرزاده

دوره 5، 2 (12) ، مرداد 1392، ، صفحه 67-89

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.32148

چکیده
  عملکرد ماهرانه در فوتبال علاوه بر تکنیک­های درست، به تصمیم­گیری سریع و صحیح نیازمند است. این تصمیمات به طور معمول در شدت­های مختلف فعالیت و عملکرد اتخاذ می­شوند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سطوح مختلف شدت فعالیت و انگیختگی بر تصمیم­گیری (سرعت و دقت تصمیم­گیری) فوتبالیست­های زن ماهر است. 16 فوتبالیست ماهر زن شرکت­کننده ...  بیشتر

ارتباط اضطراب صفتی و حالتی با زمان واکنش و هوش ورزشکاران نخبه، غیرنخبه و غیرورزشکاران

مهدی شهبازی؛ علی پشابادی؛ حسین عابدینی پاریزی

دوره 3، شماره 2 ، آبان 1390، ، صفحه 65-80

چکیده
  زمان واکنش، یکی از مهارت های روانی – حرکتی تعیین کننده در نتایج ورزشکاران و همچنین زندگی روزمره است. عوامل اثرگذار بر زمان واکنش به دو دستة ارثی (ژنتیکی) و محیطی تقسیم می شوند که از بین آنها، عوامل روانشناختی و توانایی های ذهنی به دلیل ماهیت شناختی زمان واکنش اهمیت بیشتری دارند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة زمان واکنش با بهرة هوشی ...  بیشتر

کاربرد رویکرد چندمتغیره در استعدادیابی بازیکنان فوتبال زیر 16 سال

امیر وزینی طاهر؛ مهدی شهبازی؛ فضل اله باقرزاده

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 103-128

چکیده
  استعدادیابی، فرایندی است که از طریق آن افرادی که بیشترین امید برای موفقیت آنها در آینده وجود دارد، شناسایی می شوند. هدف از تحقیق حاضر بررسی کاربرد یک رویکرد چندمتغیره در استعدادیابی بازیکنان نوجوان رشتة ورزشی فوتبال بود. جامعة تحقیق عبارت بود از کلیة فوتبالیست های 12 تا 16 سالة استان تهران. یک مجموعه آزمون با هدف اندازه گیری عوامل روانی، ...  بیشتر

تأثیر انگیختگی ناشی از حضور تماشاگران بر ادراک عمق ورزشکاران مرد و زن

مهدی شهبازی؛ امیر وزینی طاهر؛ نوید حدادی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  هدف از انجام این بررسی تأثیر حضور تماشاگران بر افزایش انگیختگی و اثر آن بر ادراک عمق ورزشکاران بود. جامعة آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران تشکیل دادند که از میان این 58 نفر (23 نفر زن و 35 نفر مرد با میانگین سنی 3/23 و انحراف استاندارد 16/2) به صورت تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی ها در دو محیط انگیزشی (با حضور ...  بیشتر

بررسی وضع موجود و تدوین شاخص های استعدادیابی در کاراتة ایران بر اساس آمادگی های جسمانی و روانی

محمود شیخ؛ مهدی شهبازی؛ اشرف امینی؛ رضا غلامعلی زاده

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1389، ، صفحه 45-56

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت استعدادیابی رشتة ورزشی کاراته در ایران بر اساس آمادگی های جسمانی و روانی و ارائة الگوی مناسب بود. جامعة آماری تحقیق حاضر را کلیة مسؤلان، مربیان و ورزشکاران زن و مرد تیم های ملی منتخب از مسابقات قهرمانی کاراتة کشور که در اردوی آمادگی سال 1385 کشور حضور داشتند، تشکیل دادند. نمونة آماری پژوهش 63 نفر از کاراته ...  بیشتر

تاثیر سطوح مختلف عنصر روی در دوران بارداری بر رشد و تکامل جسمانی نوزادان

شهزاد طهماسبی؛ مهدی شهبازی؛ ناصر نقدی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1388، ، صفحه 99-116

چکیده
  عوامل مختلفی در رشد و تکامل مؤثرند. این عوامل به دو دستة ژنتیکی و محیطی تقسیم می شوند. تغذیه یکی از مؤثرترین عوامل محیطی بر رشد جنین است. عنصر روی نیز یکی از ریز مغذی های مهم است که تحقیقات اخیر نشان داده اند بررشد جسمانی تأثیر بسزایی دارد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سطوح مختلف عنصر روی در دوران بارداری بر رشد و تکامل جسمانی نوزادان ...  بیشتر

تأثیر کمبود و مکمل عنصر روی در رژیم غذایی موش های مادر بر یادگیری، حافظه و عملکرد حرکتی نوزادان آنها با استفاده از ماز آبی موریس

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ احمد فرخی؛ ناصر نقدی؛ فضل الله باقرزاده؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ مهدی شهبازی

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1388، ، صفحه 21-46

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر دو نوع رژیم غذایی عنصر روی در دوران بارداری و شیردهی موش های ماده بر یادگیری، حافظه و عملکرد حرکتی نوزادان آنها بود. کمبود عنصر روی و مکمل عنصر روی در دوران بارداری و شیردهی مادر، ممکن است بر حافظه، یادگیری و عملکرد حرکتی نوزادان آنها تاثیر بگذارد. جامعة آماری تحقیق حاضر، موش های صحرایی ماده (نژاد آلبینو ...  بیشتر

تاثیر دو نوع رژیم غذایی (کمبود عنصر روی و کمبود عنصرآهن) بر برخی شاخص های آنتروپومتریکی (قد و وزن)، رشد مغزی و عملکرد حرکتی موش های صحرایی جوان

مهدی شهبازی؛ محمود شیخ؛ ناصر نقدی؛ احمد فرخی؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1388، ، صفحه 5-25

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر دو نوع رژیم غذایی (رژیم غذایی کمبود عناصر روی و آهن) بر برخی شاخص های آنتروپومتریکی (قد و وزن)، رشد مغزی و عملکرد حرکتی موش های صحرایی جوان بود. جامعة آماری تحقیق را موش های نر و ماده (نژاد آلبمینو – ویستار) انستیتو پاستور ایران تشکیل دادند. پس از جفت گیری، 30 سر موش مادة باردار به طور تصادفی در سه گروه 10 تایی ...  بیشتر