نویسنده = اسماعیل صائمی
تأثیر سبک های شناختی بردقت : نقش حافظة کاری

دوره 4، شماره 2، آبان 1391، صفحه 61-78

10.22059/jmlm.2012.28986

احمد قطبی ورزنه؛ مهدی ضرغامی؛ اسماعیل صائمی؛ فرزاد ملکی


تأثیر حالات فراانگیزشی و شرایط تکلیف بر خودکارامدی و عملکرد حرکتی پرتاب کنندگان مبتدی دارت

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 115-131

احمد قطبی ورزنه؛ مهدی ضرغامی؛ اسماعیل صائمی؛ حسین مولانیا