نویسنده = Salar Faramarzi
تعداد مقالات: 4
4. تأثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر پرخاشگری دانش آموزان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر

دوره 5، 2 (12)، مرداد 1392، صفحه 91-105

10.22059/jmlm.2013.32149

جان بابا آقایی نژاد؛ سالار فرامرزی؛ احمد عابدی