کلیدواژه‌ها = حرکات ظریف
مقایسة رشد حرکتی کودکان 6-3 سالة اهواز با آزمون غربالگری رشددنور II

دوره 5، 3 (13)، آبان 1392، صفحه 135-149

10.22059/jmlm.2013.32139

هاجر جهادیان سروستانی؛ پروانه شفیع نیا؛ مهدی ضرغامی


تأثیر تجربه ادراکی – حرکتی بر بهره رشد حرکتی حرکات درشت و ظریف نوزادان 8 – 5 ماهه

دوره 2، شماره 2، تیر 1389

علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ مریم کاویانی؛ اکرم کاویانی