نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران،ایران.

2 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران .

چکیده

مقدمه: هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تداخل زمینه ­ای و خود تنظیمی در نمرات انتقال سرویس ساده و چکشی والیبال است.
روش پژوهش: بدین منظور 39 دانشجوی پسر (20-25 سال) به‌طور تصادفی، به سه گروه تمرینات قالبی، تمرینات تصادفی و تمرینات خود تنظیمی تقسیم شدند. هر سه گروه در شش جلسه تمرینی که هر جلسه شامل 40 ضربه سرویس ساده و چکشی والیبال بود، شرکت کردند. گروه تمرینات قالبی به‌طور متناوب، یک جلسه به تمرین سرویس ساده و جلسه بعد به تمرین سرویس چکشی پرداختند، درحالی‌که گروه تمرینات تصادفی در هر جلسه به‌صورت تصادفی هر دو سرویس را تمرین کردند. در گروه تمرینات خود تنظیمی، در هر جلسه نوع تمرینات با مشارکت فعال آزمودنی‌ها تعیین شد. پس از پایان جلسات تمرینی، آزمون انتقال پس از یک هفته در پنج تکرار برای هر آزمودنی برگزار شد. به‌منظور تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تفاوت معنی­داری بین نمرات پیش‌آزمون و آزمون انتقال در گروه­ های تمرین قالبی و تصادفی وجود ندارد، اما تفاوت بین نمرات پیش‌آزمون و آزمون انتقال در گروه خود تنظیمی معنی­ دار بود. مقایسۀ نمرات انتقال سه گروه نشان داد که عملکرد گروه خودتنظیم نسبت به دو گروه دیگر بهتر است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه، تمرینات خودتنظیم باعث درگیر شدن آزمودنی در فرایندهای یادگیری می‌شود. با این روش شاگردان به‌طرز فعال‌تری در تعیین ویژگی‌های تمرین مشارکت دارند که مجموع این عوامل منجر به ارتقای یادگیری و عملکرد بهتر شاگردان در درازمدت می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Contextual Interference and Self-regulation on Transfer of Volleyball Services

نویسندگان [English]

  • Sepehr Ferdousi 1
  • Mahdi Shahbazi 2
  • Elahe Arabameri 3

1 Department of Motor behavior and sports psychology, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran , Tehran, Iran.

2 , Department of Motor behavior and sports psychology, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran .

3 Department of Motor behavior and sports psychology, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The purpose of present study was to test the effect of contextual interference and self-regulation on the transfer of volleyball services (underhand and windmill service).
Methods: Participants were 39 male students (20-25 years old) were randomly assigned to one of three groups (blocked, random and self-regulation) and performed total of 40 trials of volleyball service each session (6 sessions). The blocked group practiced 40 trials of one service each session but the random group randomly practiced both services. In self-regulated group, the type of services in each session was determined by subjects. The transfer test was conducted one week after practice period in 5 trials. In order to analyze the data, the one-way analysis of variance and the Tukey’s post hoc tests were used.
Results: The comparison between the pre-test and transfer test showed that the difference between blocked and random groups was not statically significant. The  self-regulation group had higher transfer scores compared to blocked and random groups.
Conclusion: The results of present work support the contexuual interference affect but it’s not significant. Self-regulated practices involve the subjects in learning processes. Also, with his method, they participate more activity in determining the characteristics of the exercise. These factors lead to the improvement of learning and better performance. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contextual interference
  • Self-regulation
  • Blocked Practice
  • Random Practice
Magill, R., & Anderson, D. I. (2010). Motor learning and control : concepts and applications. McGraw-Hill Publishing New York, 467-77.
Takazono, P. S., Ribeiro de Souza, C., Ávila de Oliveira, J., Coelho, D. B., & Teixeira, L. A. (2020). High contextual interference in perturbation-based balance training leads to persistent and generalizable stability gains of compensatory limb movements. Experimental brain research, 238(5), 1249-1263. https://doi.org/10.1007/s00221-020-05806-x
Verwey, W. B., Wright, D. L., & Immink, M. A. (2022). A multi-representation approach to the contextual interference effect: effects of sequence length and practice. Psychological research, 86(4), 1310-1331.
Wulf, G., & Shea, C. H. (2002). Principles derived from the study of simple skills do not generalize to complex skill learning. Psychonomic bulletin & review, 9(2), 185-211. https://doi.org/10.3758/BF03196276