نویسنده = مهدی ضرغامی
اثر الگوی برتری جانبی چشم و دست بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 413-434

10.22059/jmlm.2016.59379

طیبه طاهرپوری؛ پروانه شفیع نیا؛ مهدی ضرغامی


تفاوت های رشدی – تکاملی در یادگیری توالی حرکتی : رویکرد یادگیری تکلیف مبتنی بر رشد حرکتی

دوره 5، 3 (13)، آبان 1392، صفحه 79-102

10.22059/jmlm.2013.32136

سیدکاوس صالحی؛ داود حومینیان؛ مهدی ضرغامی؛ صادق ستاری فرد


مقایسة رشد حرکتی کودکان 6-3 سالة اهواز با آزمون غربالگری رشددنور II

دوره 5، 3 (13)، آبان 1392، صفحه 135-149

10.22059/jmlm.2013.32139

هاجر جهادیان سروستانی؛ پروانه شفیع نیا؛ مهدی ضرغامی