تعیین مهارت برجسته در رشتۀ تیراندازی با تفنگ بادی در شرایط اضطراب رقابتی: نگرشی به اصول ویژگی‌ تمرین

ولی اله کاشانی؛ منصوره آذری؛ احمد نیک روان

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 49-66

https://doi.org/10.22059/jmlm.2020.277703.1436

چکیده
  مهارت ویژه مهارتی کاملاً خاص است که در بین مجموعه مهارت‌های عمومی‌تر قرار می‌گیرد و همان گونه که از تعریف واژۀ ویژه بر می‌آید، استثنایی در میان قواعد کلی است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی حضور مهارت ویژه در رشتۀ تیراندازی با تفنگ بادی در شرایط اضطراب رقابتی  در دو سطح ماهر و مبتدی بود. جامعۀ پژوهش شامل کلیۀ تیراندازان زن و مرد شهر سمنان ...  بیشتر

تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامة علل نگرانی از آسیب مجدد

ولی اله کاشانی؛ محمد علی سالیانه؛ آسیه پران دوجی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 153-169

https://doi.org/10.22059/jmlm.2019.234009.1246

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامة علل نگرانی از آسیب مجدد بود. بهمنظور اجرایاین پژوهش، نسخخة نیایی پرسخشخنامة علل نگرانی از آسخیب مجدد در ورزشخرارا آسخیبدیده، پس از طی کرد روندبازترجمه و بیرهمندی از نظر اسخخدادا مدخ خخ در حوزو علوز ورزشخخی تدوین شخخد و 195 نفر از ورزشخخرارا با تجربةآسخخیب بهصخخور نمونهگیری ...  بیشتر

تعیین روایی و پایایی نسخۀ خلاصه‌شدۀ آزمون ارزیابی سیستم‌های تعادل در سالمندان

ولی اله کاشانی؛ منصوره مکبریان؛ بهروز گل محمدی؛ محمدرضا سلمان زاده

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 53-69

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.246238.1317

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی آزمون ارزیابی سیستم‌های تعادل در سالمندان بود. به‌منظور اجرای این پژوهش، نسخۀ نهایی آزمون ارزیابی سیستم‌های تعادل در سالمندان، پس از طی کردن روند بازترجمه و بهره‌مندی از نظر استادان متخصص در حوزۀ سالمندان تدوین شد و 100 نفر از زنان و مردان سالمند به‌صورت داوطلبانه از خانۀ سالمندان ...  بیشتر

تأثیر یک دوره برنامۀ آرام‌سازی بر عملکرد بازیکنان نیمه‌ماهر فوتبال

بهروز گل محمدی؛ ولی اله کاشانی؛ امین خسروی جعفری

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 385-411

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.208261.1095

چکیده
  آرام‌سازی از روش‌های بهبود عملکرد است که به‌طور عام می‌توان آن را به آرام‌سازی جسمانی و روانی دسته‌بندی کرد. به فنون آرام‌سازی روانی، اغلب به‌عنوان فنون ذهن به جسم اطلاق می‌شود، زیرا هدف این روش‎ها ایجاد آرام‌سازی از طریق ذهن است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر یک دوره برنامة آرام‌سازی (جسم به ذهن و ذهن به جسم) بر عملکرد بازیکنان ...  بیشتر

ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ اجرای روان در بازی‎های کامپیوتری

ولی اله کاشانی؛ مهشید بابایی؛ بهروز گل محمدی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 91-106

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.140358.1029

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامه اجرای روان در کاربران بازی‌های کامپیوتری بود تا بتوان اجرای روان را در کاربران بازی‌های کامپیوتری ارزیابی نمود. بدین منظور 400 کاربر بازی کامپیوتری (237 مرد و 163 زن) به صورت تصادفی خوشه‎ای انتخاب شدند و نسخۀ فارسی پرسشنامۀ اجرای روان را تکمیل کردند. روش اجرا بدین شکل بود که ...  بیشتر

ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی سیاهۀ ذهن‎آگاهی ورزشی

ولی اله کاشانی؛ منصوره مکبریان؛ الهه مصطفایی فر

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 423-443

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.135776.994

چکیده
    ذهن‌آگاهی، فرایندی شناختی است که طی آنها فرد ذهن‌آگاه، بدون قضاوت و همراه با پذیرش، تمرکز خود را روی تجربۀ احساسات و اتفاقاتی که در لحظۀ حال در خود یا اطرافش رخ می‌دهد، متمرکز می‌سازد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی سیاهۀ ذهن­آگاهی ورزشی بود. بدین منظور 150 ورزشکار با سطوح مختلف مهارتی در هفت رشتۀ ورزشی تیمی ...  بیشتر

تأثیر محرومیت از خواب و مداخلۀ پس‌گستر بر یادگیری ناپیوستۀ بازی شبیه‌سازی‏شدۀ تنیس

احمد نیک روان؛ ولی اله کاشانی؛ الهه مصطفایی فر

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 109-121

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61950

چکیده
    هدف پژوهش حاضر مطالعۀ تأثیر محرومیت از خواب و مداخلۀ پس‌گستر بر یادگیری ناپیوستۀ بازی شبیه‌سازی‏شدۀ تنیس بود. 50 نفر از دانشجویان دختر 19 تا 25 سالۀ دانشگاه سمنان با توجه به پرسشنامه‎های مرتبط با متغیرهای تحقیق به‌عنوان نمونه انتخاب و به پنج گروه خواب کامل، محرومیت از خواب، خواب و مداخلۀ پس‌گستر، محروم از خواب و مداخلۀ پس‌گستر ...  بیشتر

ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجار‌یابی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ‌خودگفتاری

ولی اله کاشانی؛ محمد علی سلطانیان؛ فاطمه نجاری اردستانی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1395، ، صفحه 661-681

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61128

چکیده
    هدف از تحقیق حاضر تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجار‌یابی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ‌ خودگفتاری بود. به این منظور، 384 ورزشکار مرد و زن در سه سطح مهارتی و در 10 رشتۀ ورزشی (تیمی و انفرادی)، انتخاب شدند و نسخۀ فارسی پرسشنامۀ‌ خودگفتاری را تکمیل کردند. با استفاده از روش باز ترجمه، صحت ترجمۀ ابزار مورد تأیید قرار گرفت. به‌منظور تعیین روایی ...  بیشتر

ویژگی‌های روانسنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ ارزیابی تعارض در تیم‌های ورزشی

ولی اله کاشانی؛ فاطمه دهستانی

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1395، ، صفحه 315-334

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.58951

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی  نسخۀ فارسی پرسشنامۀ ارزیابی تعارض در تیم‌های ورزشی در بین ورزشکاران زن و مرد بود. بدین منظور 281 ورزشکار با سطوح مختلف مهارتی در 25 رشتۀ ورزشی تیمی و انفرادی به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‎ای انتخاب شدند و نسخۀ فارسی پرسشنامۀ ارزیابی تعارض در تیم‌های ورزشی را تکمیل کردند. روش اجرا بدین ...  بیشتر

مقایسۀ شادکامی زنان و مردان سالمند فعال و غیرفعال شهر تهران

منصوره مکبریان؛ ولی‌اله کاشانی؛ کبری کاشانی؛ سمیه نامدار طجری

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 183-194

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.50456

چکیده
  در این تحقیق تلاش شد تا اثر شرکت در فعالیت‌های بدنی بر میزان شادکامی زنان و مردان سالمند شهر تهران ارزیابی شود. جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ افراد سالمند مناطق 22گانۀ شهر تهران بود که از این میان 400 نفر به روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. برای تعیین فعال و غیرفعال بودن افراد سالمند از پرسشنامۀ فعالیت بدنی ...  بیشتر