کلیدواژه‌ها = تمرین
اثر هشت هفته تمرین با آینه بر تعادل بیماران سکتة مغزی تحت حاد

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 379-395

10.22059/jmlm.2020.298708.1492

شیما شهیدی؛ علی شفیع زاده؛ بهنام قاسمی


تأثیر تمرینات توپ سوئیسی بر بهبود کارکرد حسی- حرکتی سه پسر اوتیستیک، پژوهش موردی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 15-37

10.22059/jmlm.2017.61945

زهرا ملاکریمی؛ احمدرضا موحدی؛ سید محمد مرندی؛ فاطمه بهرامی


مقایسة اثرات نوع تمرین بر عملکرد و یادگیری برنامة حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 91-114

علی رضا صابری کاخکی؛ حسین صمدی؛ علی رضا فارسی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ حمید صداقت