مقایسۀ سواد جسمانی و عملکرد اندام فوقانی در دختران با و بدون سندروم متقاطع فوقانی

زهرا خسروی؛ ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه؛ مرتضی همایون نیا فیروزجاه

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 33-47

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.356750.1710

چکیده
  مقدمه: سندروم متقاطع فوقانی سبب ایجاد محدودیت حرکتی و ضعف در عملکردهای حرکتی افراد می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، مقایسة سواد جسمانی و عملکرد اندام فوقانی در دختران با و بدون سندروم متقاطع فوقانی بود.روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی- مقایسه‌ای است و داده‌های آن به‌صورت میدانی جمع‌آوری شدند. جامعة آماری پژوهش، شامل دو گروه دانش‌آموزان ...  بیشتر

تأثیر فعالیت‌های بدنی منتخب با سطوح مختلف تداخل شناختی-حرکتی بر کارکردهای اجرایی کودکان

امینه لشکری زاده؛ وحید روح اللهی؛ مهشید زارع زاده؛ امین خدابخش زاده

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 349-364

https://doi.org/10.22059/jmlm.2020.304332.1513

چکیده
  ورزش و فعالیت جسمانی تأثیرات مثبتی بر عملکردهای جسمی و روانی دارند، اما نیاز است تأثیر آنها بر عملکردهای شناختی با جزئیات بیشتری توضیح داده شود. این پژوهش به بررسی تأثیر فعالیت‌های بدنی منتخب با سطوح مختلف تداخل شناختی-حرکتی بر کارکردهای اجرایی 76 دختر 12-10 سالۀ شهرستان بم، با میانگین و انحراف استاندارد شاخص تودۀ بدن 5/1±73/18 و میانگین ...  بیشتر

تأثیر چرخة بیوریتم بر توان جسمانی دختران والیبالیست

سمیه بیزادی زاده؛ مرتضی نیکوفر؛ رضا دلاور

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 85-99

https://doi.org/10.22059/jmlm.2020.294142.1476

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر چرخة بیوریتم بر توان جسمانی دختران والیبالیست بود. جامعة آماری تحقیق تمامی دختران والیبالیست به تعداد 120 نفر با دامنة سنی 20-17 در سال 1397 در شهر بشرویه بود. بدین‌منظور 30 نفر از ورزشکاران دختر والیبالیست به‌عنوان نمونه از بین افراد حائز شرایط ورود به پژوهش به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. نوع پژوهش از لحاظ ...  بیشتر

تاثیر تمرینات ادراکی- حرکتی بر رشد مهارت‌های حرکتی دختران کم‌توان ذهنی تربیت‌پذیر

حسن باغنده؛ داود حومنیان؛ الهه عرب عامری

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 473-490

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.57105

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرینات ادراکی-حرکتی بر رشد مهارت‌های حرکتی دختران کم‌توان ذهنی تربیت‌پذیر بود. به همین منظور 20 دختر کم‌توان ذهنی تربیت‌پذیر از مرکز سازمان بهزیستی شهرستان مریوان با میانگین سنی 11/1±3/8 سال و ضریب هوشی 84/6±14/39 با روش نمونه‌گیری هدفمند بررسی شدند. از همۀ کودکان پیش‌آزمون گرفته شد، سپس نمونه‌ها ...  بیشتر

اثر دست برتری و نوع تمرین (آشکار و پنهان) بر دقت و زمان عکس‌العمل متوالی

زهره فرنقی؛ رخساره بادامی؛ مریم نزاکت الحسینی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 529-548

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.57269

چکیده
  هدف این تحقیق، بررسی اثر دست ­برتر و دو روش تمرین آشکار و پنهان بر یادگیری توالی حرکتی بود. به این منظور، 60 دختر 17-14 ساله با توجه به دست ­برتر با آرایش تصادفی در چهار گروه راست­دست-تمرین آشکار، راست­دست-تمرین پنهان، چپ­دست- تمرین آشکار، چپ­دست- تمرین پنهان قرار گرفتند. تکلیف شرکت­کنندگان، دقت و زمان عکس­العمل متوالی بود. ...  بیشتر