کلیدواژه‌ها = اضطراب رقابتی
ارتباط جهت گیری ورزشی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران شرکت کننده در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 37-55

10.22059/jmlm.2012.25074

اکبر جمشیدی؛ الهه عرب عامری؛ نرجس علیزاده؛ افشین سلمانیان


تأثیر واسطه ای خودکارامدی ورزشی بر رابطۀ بین کمالگرایی و اضطراب رقابتی

دوره 3، شماره 2، آبان 1390، صفحه 5-27

محمدعلی بشارت؛ داود حومینیان؛ محمدحسین قهرمانی؛ بهنام نقی پورگیوی