کلیدواژه‌ها = توجه بیرونی
تأثیر دستورالعمل‌های کانون توجه بر حافظة فضایی کودکان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 15-30

10.22059/jmlm.2020.213074.1133

فاطمه میراخوری؛ الهه عرب عامری؛ فضل الله باقرزاده؛ رسول حمایت طلب


نقش دستورالعمل‌های توجهی بر تغییرات موج آلفا و تتا و دقت پرتاب

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 361-378

10.22059/jmlm.2019.283738.1457

معصومه علی اصغری تویه؛ مژگان معمارمقدم؛ میترا محمدی


بررسی ادراک ویژۀ عمل در شرایط تمرکز توجه درونی و بیرونی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 93-107

10.22059/jmlm.2017.61949

برهان الدین قاری؛ حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده


تفاوت های مرتبط با سن و کانون توجه در کنترل پاسچر

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 41-56

10.22059/jmlm.2013.35698

جواد پرهیزکار کهنه اوغاز؛ مهدی ضرغامی؛ احمد قطبی ورزنه؛ امیرحسین قربانی