نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه یزد، یزد، ایران .

4 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد ، یزد، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر شیوه ­های متفاوت تمرین ذهنی و بدنی بر عملکرد حرکتی دختران و پسران بود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر بصورت نیمه تجربی می­باشد. نمونه آماری 80 نفر از دانش­ آموزان دختر و پسر شهرستان بشرویه با میانگین سنی 0/9±14 بودند که به تعداد برابر (40 دختر و 40 پسر) به صورت تصادفی به چهار گروه 20 نفری (تمرین بدنی، تصویرسازی سنتی، پتلپ و کنترل) تقسیم شدند. آزمودنی­ها در پیش­ آزمون شرکت کرده و سپس به مدت 6 هفته (هر هفته 3 جلسه) تمرین کردند. پس از تمرینات، آزمودنی­ ها در آزمون اکتساب شرکت نمودند. نرمال بودن داده­ ها با آزمون کلموگروف-اسمیرونوف و همسانی واریانس­ها با آزمون لون بررسی شد. برای تحلیل داده­ ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه، روش تحلیل واریانس دو راهه با اندازه­گیری مکرر و آزمون تعقیبیLSD  استفاده شد. سطح معنی داری 0/05 در نظر گرفته شد.
یافته­ ها: نتایج نشان داد بین دختران و پسران با توجه به شیوه­ های متفاوت تمرین، ‌در عملکرد حرکتی تفاوت معنی­ داری وجود دارد. عملکرد هر دو جنس فقط در گروه­ های تمرین بدنی و پتلپ افزایش معنی­ داری پیدا کرده است. همچنین میزان عملکرد در دختران و در پسران در گروه پتلپ نسبت به سایر گروه­ های تمرینی به­ طور معنی­ داری بهتر بوده است. علاوه­ بر این، پسران در گروه پتلپ نسبت به دختران عملکرد بهتری از خود نشان دادند.
نتیجه ­گیری: یافته­ های پژوهش اهمیت و ضرورت توجه به شیوه­ های تمرین بدنی و پتلپ در بهبود عملکرد حرکتی دانش­آموزان با توجه به جنسیت آن­ها را مطرح می­ کند. همچنین با قرار دادن تصویرسازی ذهنی پتلپ در برنامه­ ریزی تمرینی خصوصا پسران می­ توان افزایش عملکرد آن­ها را انتظار داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the effects of different mental and physical training methods on the motor performance of girls and boys

نویسندگان [English]

  • Hamid Abbasi Bafghi 1
  • Farahnaz Ayatizadeh Tafti 2
  • mohamad Reza sadeghian shahi 3
  • Mohsen Vakilzadeh 4

1 Department of Sports Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Yazd University, Yazd , Iran

2 Department of Sports Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Yazd University, Yazd, Iran.

3 Department of Sports Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Yazd University, Yazd , Iran.

4 Department of Sports Sciences , Faculty of Psychology and Educational Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to compare the effects of different mental and physical training methods on the motor performance of girls and boys.
Methods: This study is semi-experimental. The statistical sample was 80 students of Beshrovieh city with an average age of 14±0.9. Equal numbers in both genders were randomly divided into four groups of 20 subjects (physical training, traditional, Pettlep and control). First, the subjects took part in the pre-test, practiced for 6 weeks (3 sessions per week), then participated in the acquisition test. The normality of the data was determined by Kolmogorov-Smirnov test and the homogeneity of variances by Levene's test. To analyze the data, one-way analysis of variance, two-way analysis of variance with repeated measures and LSD post hoc test were used. In all stages, a significance level of 0.05 was considered.
Results: The results showed that there is a significant difference in performance between girls and according to different training methods (p<0.05). The performance of boys and girls has improved significantly in the physical and Pettlep groups. The performance of girls and boys in Pettlep group was significantly better than others. Boys in Pettlep performed better than girls.
 
Conclusion: The findings of the study highlight the importance and necessity of paying attention to the methods of physical training and Pettlep in improving the performance of students according to their gender. It can be expected an increase in the performance of students especially for boys, by using Pettlep in the training plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental training
  • Physical training
  • Motor performance
 Campos, A. (2014). Gender differences in imagery. Personality and Individual Differences, 59, 107-111. https://doi.org/10.1016/j.paid.2013.12.010.
Cumming, J., & Williams, S. E. (2013). Introducing the revised applied model of deliberate imagery use  for sport, dance, exercise, and rehabilitation. Movement & Sport Sciences-Science & Motricité(82), 69-81. https://doi.org/10.1051/sm/2013098
Morris, T., Spittle, M., & Watt, A. P. (2005). Imagery in sport (Vol. 1). United States of America: Hampaign, Il: Human Kinetics. Pp. 20-2. https://doi.org/10.4236/ahs.2022.113011.
   Sackett, R. S. (1934). The influence of symbolic rehearsal upon the retention of a maze habit. The Journal  
            of General Psychology, 10(2), 376-398.‏ https://doi.org/10.1080/00221309.1934.9917742
Varlet, M., Bucci, C., Richardson, J, M., & Schmidt, R. C. (2015). Informational constraints on spontaneous                 visuomotor entrainment. Human movement science, 41, 265-281. https://doi.org/10.1016/   
                j.humov.2015.03.011