کلیدواژه‌ها = عملکرد
تأثیر تمرینات چشم آرام بر توجه انتخابی، رفتار خیرگی و عملکرد پرتاب آزاد بسکتبال تحت شرایط استرس‌زا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

10.22059/jmlm.2022.329329.1602

مهدی رحیم زاده؛ حسن غرایاق زندی؛ علی مقدم زاده؛ فضل الله باقرزاده؛ علیرضا بهرامی


تاثیر تمرینات مسدود و تصادفی بر عملکرد و یادداری مهارت های پاس فوتبال

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 79-92

مهدی راسخی؛ بهرام یوسفی؛ محمد اقدسی