مقایسة مهارت‌های حرکتی و شاخص تودة بدنی کودکان با اعتیاد و بدون اعتیاد به اینترنت

مهدی تختائی؛ داود حومنیان؛ محمود شیخ

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 59-72

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.304107.1511

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسة مهارت‌های حرکتی و شاخص تودة بدنی دانش‌آموزان پسر 7 تا 10 سال با و بدون اعتیاد به اینترنت انجام گرفت. شرکت‌کنندگان در پژوهش 150 دانش‌آموز دارای اعتیاد و 150 دانش‌آموز بدون اعتیاد به اینترنت بودند. بعد از گرفتن رضایت‌نامه از والدین و ثبت اطلاعات شخصی دانش‌آموزان در ابتدا با استفاده از پرسشنامۀ اعتیاد به اینترنت ...  بیشتر

تأثیر بازی‌های بومی بر رشد حرکتی و پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی

یاسین کاظمی؛ علی حیرانی؛ قباد محرابیان

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1395، ، صفحه 593-606

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61030

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازی­های بومی بر رشد حرکتی و رفتار پرخاشگرانۀ کودکان پیش‌دبستانی بود. در یک پژوهش نیمه‌تجربی 40 کودک شش‌سالۀ پیش-دبستانی از بین مراکز پیش‌دبستانی شهر اهواز به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. پیش‌آزمون با استفاده از آزمون مهارت­های حرکتی اولریخ و مقیاس اندازه­گیری پرخاشگری به‌عمل آمد. آزمودنی‌ها ...  بیشتر

ارتباط بین رشد حرکتی و رشد اجتماعی کودکان درخودماندۀ 10-6 سال شهر مشهد

سمیه طباطبایی؛ مهدی شهبازی؛ فضل اله باقرزاده

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1395، ، صفحه 209-224

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.58946

چکیده
  اصطلاح درخودمانده در مورد افرادی به‌کار می‌رود که دارای مجموعه‌ای از اختلالات رشدی وابسته به سیستم اعصاب مرکزی باشند. این کودکان با نقص در تعامل اجتماعی، زبان و ارتباطات شناخته می‌شوند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین رشد حرکتی و رشد اجتماعی کودکان درخودماندۀ10-6 سال شهر مشهد بود. نمونۀ آماری تحقیق 41 دانش‌آموز (31 پسر و 10 دختر) مبتلا ...  بیشتر

تأثیر یک دوره بازی‌های بومی محلی بر رشد مهارت‌های دستکاری پسران شش تا هشت‌سالۀ مناطق محروم

یونس الفتیان؛ محمود شیخ؛ عباس مینویی

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1395، ، صفحه 239-251

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.58953

چکیده
  از جمله مهارت‌های حرکتی بنیادی در دورۀ کودکی، مهارت‌های دستکاری است. دستکاری حرکتی درشت و شامل ارتباط فرد با اشیاست و اعمال نیرو به یک جسم یا جذب نیروی آن از ویژگی‌های آن است. هدف از این پژوهش، مطالعۀ تأثیر برنامۀ حرکتی منتخب شامل بازی‌های بومی محلی بر رشد مهارت‌های دستکاری پسران شش تا هشت‌سالۀ مناطق محروم بود. در این مطالعۀ نیمه‌تجربی، ...  بیشتر

توزیع پراکـندگی اجـرای مهارت‌های حرکتی پایه در کودکان دبسـتانی شـهر تهـران

حمید صااحی؛ مهشید زارع زاده

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1395، ، صفحه 281-299

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.59909

چکیده
    مهارت‌های حرکتی پایه، الگوهای قابل ‌مشاهده‌ای از رفتارهای حرکتی شامل فعالیت‌های جابه‌جایی، دستکاری و پایداری هستند. هدف این تحقیق ارزیابی رشد حرکتی درشت و سطح تبحر اجرای مهارت‌های حرکتی کودکان دبستانی در شهر تهران بود. از نسخۀ دوم آزمون رشد حرکتی درشت (اولریخ، 2000) برای ارزیابی 712 کودک 11-7 ساله استفاده شد. اجرای هر یک از دوازده ...  بیشتر

تأثیر شاخص تودۀ بدن بر اجرای مهارت‌های بنیادی کودکان شش‌سالۀ شهر اصفهان

رخساره بادامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ فهیمه رجبی؛ منصوره جعفری

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 397-414

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.51876

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر، تعیین تأثیر سطوح مختلف شاخص تودۀ بدن (BMI) بر اجرای مهارت‌های بنیادی کودکان شش‌سالۀ شهر اصفهان بود. بدین منظور، مهارت‌های بنیادی کودکان بسیار لاغر (19 نفر)، دارای وزن نرمال (19 نفر)، و دچار اضافه وزن (19 نفر) که از نظر جنس و وضعیت اجتماعی – اقتصادی همتاسازی شده بودند، با استفاده از مجموعه آزمون‌های ارزیابی حرکت کودکان ...  بیشتر

مقایسة برنامة حرکتی اسپارک با برنامة آموزشی ژیمناستیک متناسب با رشد بر رشد مهارت های بنیادی در کودکان 6 تا 8 ساله

حکیمه اکبری

دوره 5، 3 (13) ، آبان 1392، ، صفحه 103-118

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.32137

چکیده
  مهارت­های حرکتی بنیادی، پایه و اساس مهارت­های تخصصی هستند. علاوه­بر بالیدگی غنی­سازی محیط نیز می­تواند بر توسعة این مهارت­ها اثرگذار باشد. هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسة تأثیر برنامة آموزشی ژیمناستیک متناسب با رشد و برنامة حرکتی اسپارک به­عنوان تجربه­های حرکتی بر رشد مهارت­های حرکتی بنیادی کودکان 6 تا 8 ساله بود. ...  بیشتر

تأثیر برنامة حرکتی منتخب بر رشد مهارت های دستکاری پسران 4 تا 6 ساله

کیوان ملانوروزی؛ حسن خلجی؛ محمود شیخ؛ حکیمه اکبری

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 5-21

چکیده
  هدف از این پژوهش، مطالعة تأثیر یک برنامة منتخب حرکتی به عنوان تجارب حرکتی بر رشد مهارت های دستکاری کودکان 4 تا 6 ساله پسر بود. به این منظور 40 نفر به صورت تصادفی از بین نمونه های همگن شده با پرسشنامة ویژگی های فردی انتخاب شدند. پس از پیش آزمون با استفاده از آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ 2000 (بهرة حرکتی درشت یا مهارت های حرکتی بنیادی، مهارت ...  بیشتر