تأثیر تصویرسازی استراتژی بازی و تصویرسازی مهارت حرکتی بر عملکرد ورزشی جوانان در کاراته

علی فتحی زاده؛ مهدی سهرابی؛ علیرضا صابری کاخکی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2022.334886.1629

چکیده
  مقدمه: هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی تأثیر تصویرسازی استراتژی­های بازی در مقایسه با تصویرسازی مهارت­ها بر اجرا در یک دوره رقابت ورزشی بود.روش پژوهش: شرکت­ کنندگان 30 نفر (19 مرد و 11 زن) از کاراته­ کا­هایی بودند که به لحاظ سطح اجرا بالاتر از متوسط ارزیابی شدند. ابتدا توانایی و تجربه­ های گذشته شرکت­ کنندگان در تصویرسازی حرکتی ...  بیشتر

مقایسه رویکردهای آموزش انفرادی، زوجی و مشارکتی بر یادگیری کاتای هیان‌شودان شوتوکان کاراته

انسیه قائینی؛ احمد نیک‌روان

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 73-88

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2022.332787.1616

چکیده
  در مقایسه با روش تمرین انفرادی، روش تمرین زوجی و مشارکتی روشی است که در آن افراد در گروه‌های دونفری و یا بیشتر برای یادگیری مهارت‌های حرکتی باهم مشارکت می‌کنند و به نظر می‌رسد این روش‌ها با افزایش کارایی و اثربخشی شرایط تمرین ویژگی‌های یک محیط بهینه آموزشی را داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه رویکردهای آموزش انفرادی، زوجی و ...  بیشتر

مایندفولنس، هوش هیجانی و سرسختی ذهنی در کاراته کاهای نخبة موفق و ناموفق سوپرلیگ کاراتة مردان ایران

صادق رنجبر؛ حسن غرایاق زندی؛ سید محسن فاطمی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 173-193

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.227331.1219

چکیده
  برحسب مطالعات متعدد صور تگرفته در حیطة روان شناسی ورزش می توان گفت که عملکرد مطلوب ورزشی به عواملروان شناختی بسیاری مرتبط است و ویژگی های شخصیتی و روان شناختی از عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت ورزشی است.هدف این پژوهش مطالعه و مقایسة مایندفولنس، هوش هیجانی و سرسختی ذهنی در کارات هکاهای موفق و ناموفق سوپرلیگ کاراتة مردان ایران بود. مطالعة ...  بیشتر

انگیزش و کمال‌گرایی در کاراته‌کاهای موفق و ناموفقِ سوپر لیگ کاراتۀ مردان ایران

صادق رنجبر؛ حسن غرایاق زندی؛ سید محسن فاطمی؛ علی فداکار

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 253-271

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.222756.1192

چکیده
    امروزه مطالعات بسیاری نشان داده که عملکرد مطلوب ورزشی به عوامل روان‌شناختی بسیاری مرتبط است. هدف این پژوهش مقایسۀ انگیزش و کمال‌گرایی کاراته­کاهای موفق و ناموفق سوپر لیگ کاراتۀ مردان ایران بود. مطالعۀ حاضر از نوع علی- مقایسه­ای است و جامعۀ آماری را کاراته­کاهای سوپر لیگ کاراتۀ مردان ایران در سال 1394 در بخش کومیته تشکیل دادند. ...  بیشتر

تأثیر تمرین دو تکنیک کاراته بر کاهش رفتارهای قالبی سه پسر در خود فرورفتة نهایی، پژوهش مورد منفرد

فاطمه بهرامی؛ احمدرضا موحدی؛ سیدمحمد مرندی؛ احمد عابدی

دوره 4، شماره 2 ، آبان 1391، ، صفحه 97-122

https://doi.org/10.22059/jmlm.2012.28988

چکیده
  هدف اصلی از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر تمرین دو تکنیک کاراته بر کاهش رفتارهای قالبی سه پسر 5 سالة درخودفرورفته است. شرکت کنندگان شامل سه پسر 5 سالة مبتلا به اختلال در خودفرورفتگی بودند. در این پژوهش از روش پژوهشی مورد منفرد با طرح A-B-A استفاده شد. شرکت کنندگان پژوهش حاضر دو تکنیک کاراته (زوکی و مای گری) را به مدت 12 هفته تمرین کردند. مقدار تغییر ...  بیشتر

وابستگی یادگیری یک مهارت ورزشی واقعی به مکان تمرین، آزمایش فرضیة ویژگی تمرین رفتار حرکتی

فاطمه بهرامی؛ احمدرضا موحدی؛ عفیفه سیلانی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 19-35

https://doi.org/10.22059/jmlm.2012.25073

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، آزمایش فرضیة ویژگی تمرین رفتار حرکتی از طریق متغیر مکان به عنوان یک متغیر زمینه ای جدید است. شرکت کنندگان، 30 دانش آموز دختر نوجوان با میانگین سنی 50/1 ± 50/11 سال بودند که به مدت ده جلسه تحت آموزش مهارت ادراکی – حرکتی کاتا توسط مربی کاتا قرار گرفتند. پس از اتمام دورة آموزشی، آزمون یادداری در مکان اکتساب و سپس آزمون انتقال ...  بیشتر

بررسی وضع موجود و تدوین شاخص های استعدادیابی در کاراتة ایران بر اساس آمادگی های جسمانی و روانی

محمود شیخ؛ مهدی شهبازی؛ اشرف امینی؛ رضا غلامعلی زاده

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1389، ، صفحه 45-56

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت استعدادیابی رشتة ورزشی کاراته در ایران بر اساس آمادگی های جسمانی و روانی و ارائة الگوی مناسب بود. جامعة آماری تحقیق حاضر را کلیة مسؤلان، مربیان و ورزشکاران زن و مرد تیم های ملی منتخب از مسابقات قهرمانی کاراتة کشور که در اردوی آمادگی سال 1385 کشور حضور داشتند، تشکیل دادند. نمونة آماری پژوهش 63 نفر از کاراته ...  بیشتر