تاثیرارائه تغییر پذیر دستورالعمل های تمرینات نوروفیدبک بر زمان واکنش سالمندان

مریم کیهانی؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ مجید قشونی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 111-123

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2022.335882.1636

چکیده
  شروع دوران سالمندی در اغلب افراد همراه با کاهش عملکردهای شناختی و حرکتی همراه است. یکی از این عملکردها که تحت‌تأثیر قرار می گرد زمان واکنش می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر تمرینات نوروفیدبک باتوجه‌به اصل اختصاصی بودن تمرین بر زمان واکنش سالمندان بود. چهل سالمند در دامنه سنی 65 تا 70 سال انتخاب و در یکی از گروه‌های تجربی ...  بیشتر

اثر تمرینات شناختی و ایروبیک بر عملکرد شناختی، حرکتی و سطح فاکتور نروتروفیک مشتق شده از مغز در مردان سالمند

امیر دانا؛ زین العابدین فلاح؛ جلیل مرادی؛ اکبر قلاوند

دوره 10، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 537-552

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.252689.1352

چکیده
  مقدمه و هدف: فاکتور نروتروفیک مشتق شده از مغز (BDNF) به عنوان یکی از عوامل مرتبط با عملکرد عصبی- عضلانی و عملکرد شناختی می‌باشد که با افزایش سن کاهش می‌یابد. هدف تحقیق حاضر مقایسه تاثیر تمرینات ایروبیک، و شناختی بر سطح تعادل پویا، توجه و سطح BDNF سرمی در مردان سالمند بود. روش کار: در تحقیق نیمه تجربی حاضر 60 مرد سالمند سالم به روش نمونه گیری ...  بیشتر

تأثیر یک دوره برنامۀ تمرین تعادلی تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه بر تعادل سالمندان

حسام ایرانمنش؛ الهه عرب عامری؛ احمد فرخی؛ حمیده ایرانمنش

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 195-215

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.50457

چکیده
  هدف تحقیق حاضر مقایسۀ تأثیرات سه شیوۀ تمرینی تکلیف منفرد، تکلیف دوگانه با اولویت ثابت و تکلیف دوگانه با اولویت متغیر بر تعادل افراد سالمند بود. شرکت‌کنندگان در این تحقیق 36 نفر از سالمندان بالای 65 سال واجد شرایط شهر کرمان بودند که بر  اساس نمرۀ پیش‌آزمون برگ به‌طور تصادفی به 3 گروه 12 نفری،  تقسیم شدند. گروه‌های تمرینی شامل گروه ...  بیشتر

تفاوت های مرتبط با سن و کانون توجه در کنترل پاسچر

جواد پرهیزکار کهنه اوغاز؛ مهدی ضرغامی؛ احمد قطبی ورزنه؛ امیرحسین قربانی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 41-56

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.35698

چکیده
  کنترل پاسچر نقش مهمی در فعالیت­های روزانه و استقلال حرکتی افراد دارد. در سال­های اخیر توجه زیادی به جنبه­های هوشیارانة کنترل پاسچر مثل توجه و فرایندهای شناختی برای عملکرد بهینه تعادلی شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تفاوت­های مرتبط با سن در شرایط توجه درونی و بیرونی در کنترل پاسچر است. به این منظور جابه­جایی قدامی – خلفی، ...  بیشتر