کلیدواژه‌ها = خودگفتاری انگیزشی
تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر عملکرد هماهنگی دودستی دانشجویان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-13

10.22059/jmlm.2021.205846.1073

محمد باقر عالی؛ مهدی شهبازی؛ محمد صحبتیها


ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجار‌یابی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ‌خودگفتاری

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 661-681

10.22059/jmlm.2017.61128

ولی اله کاشانی؛ محمد علی سلطانیان؛ فاطمه نجاری اردستانی


بهبود تکلیف ثانویه (زمان واکنش افتراقی) در نتیجۀ خودگفتاری انگیزشی

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 391-408

10.22059/jmlm.2015.55920

نسترن نادری راد؛ شهزاد طهماسبی بروجنی


اثرخودگفتاری انگیزشی بر اجرای مهارت های حرکتی ساده و پیچیده بسکتبال

دوره 4، شماره 2، آبان 1391، صفحه 29-44

10.22059/jmlm.2012.28984

فاطمه رضایی؛ احمد فرخی؛ فضل اله باقرزاده