تأثیر سطوح انگیختگی در طول مراحل مختلف یادگیری بر اجرای تکلیف هماهنگی چشم – دست

مهدی رحیم زاده؛ شهزاد طهماسبی؛ مهدی شهبازی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 25-40

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.324664.1582

چکیده
  مقدمه: در پژوهش‌های پیشین تأثیر انگیختگی بر عملکرد بررسی شده است. با وجود این اینکه آیا انگیختگی در طول مراحل یادگیری بر هماهنگی دودستی اثربخش است، بررسی نشده است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سطوح انگیختگی در طول مراحل مختلف یادگیری بر اجرای تکلیف هماهنگی چشم – دست انجام گرفت.روش پژوهش: بدین‌منظور 36 دانشجوی پسر تربیت ...  بیشتر

تأثیر قیود دفاعی بر رفتارهای نقطه یابی حرکتی هندبالیست های نخبه

محمدعلی اسماعیل زاده؛ مهدی شهبازی؛ علی اکبر جابری مقدم؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهام شیرزاد

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 17-35

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.239414.1287

چکیده
  مطالعات رفتاری تکالیف نقطه‌یابی حرکتی در ورزش معمولا توسط عوامل پویا مانند وضعیت دفاعی حریف، بررسی می‌شوند. هندبالیست‌ برای پرتاب کردن توپ به سمت دروازه در وضعیت‌های مختلف، باید گام‌هایش را هماهنگ کند. در پژوهش حاضر الگوهای حرکتی در رفتارهای نقطه‌یابی حرکتی 12 هندبالیست مرد نخبه تحت قیود دفاعی (عدم حضور دفاع، حضور دفاع دور، حضور ...  بیشتر

بهره‌مندی دانشجویان از تصویرسازی پتلپ در انتقال دوطرفۀ مهارت شوت هندبال

نصیبه حاتمی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 239-254

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.214592.1141

چکیده
  تحقیق حاضر، با هدف بررسی تصویرسازی پتلپ بر انتقال دوطرفۀ مهارت هندبال انجام گرفت. جامعة آماری شامل تمامی دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه تهران بود که 24 نفر از آنها داوطلبانه در این تحقیق مشارکت داشتند. آزمودنی‌ها پس از شرکت در پیش‌آزمون به‌طور تصادفی به دو گروه تصویرسازی با دست برتر و غیربرتر تقسیم شدند. سپس مداخلة تصویرسازی ...  بیشتر

تأثیر خستگی پیرامونی و مرکزی بر خطای ادراک عمق

مریم خلجی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 15-24

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.216666.1151

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر خستگی پیرامونی و مرکزی بر خطای ادراک عمق دانش‌آموزان صورت گرفت. جامعهَ آماری دانش‌آموزان شهرستان خدابنده بود که از بین آنها 42 نفر به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس با میانگین سنی 49/0± 88/16سال انتخاب شدند. از همۀ آزمودنی‌ها پیش‌آزمون ادراک عمق گرفته شد. سپس به گروه مداخله و گروه کنترل تقسیم شدند. برای ایجاد ...  بیشتر

تصویرسازی پتلپ دقت و سرعت پاس بسکتبال را بهبود می‌بخشد

نگین نظری فر؛ شهزاد طهماسبی؛ مهدی شهبازی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 117-131

https://doi.org/10.22059/jmlm.2020.214209.1140

چکیده
  قید شناختی از جمله قیود فردی است که می‌توان آن را با تصویرسازی ایجاد کرد و در بسیاری از تکالیف به‌عنوان عاملی اثرگذار بر عملکرد بررسی می‌شود. ازاین‌رو هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر قید شناختی بر مهارت پاس دقت و سرعت بود. بدین‌منظور 44 نفر از دانشجویان دختر دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران (با میانگین سنی 3/2±45/22 سال) به‌صورت در ...  بیشتر

تأثیر تمرینات تقلیدی فوری، دوره ای و ترکیبی بر عملکرد و یادگیری حرکتی دختران 12-9 سال کاتا کار مبتدی

لیلا قندهاری علویجه؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 263-279

https://doi.org/10.22059/jmlm.2019.135730.993

چکیده
  به لحاظ نظری، نمایش مهارت، رفتار را از طریق فرایندهایی همچون تقلید و تکرار حرکت تغییر می‌دهد. برای اینکه یادگیری اتفاق بیفتد، به فرایندی به نام آموزش نیاز است و آموزش می‌تواند توسط مربی از طریق دستورالعمل‌های کلامی یا غیرکلامی برای یادگیرنده به‌وقوع بپیوندد. یکی از انواع آموزش غیرکلامی نمایش الگوست که در این روش فرد از طریق مشاهده ...  بیشتر

ظهور مهارت برجسته در پرتاب آزاد بسکتبال با سطوح مختلف مهارتی

فرانک پورحسینی؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 17-33

https://doi.org/10.22059/jmlm.2019.134813.985

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ظهور مهارت برجسته در پرتاب آزاد بسکتبال در سطوح مختلف مهارتی طبق مدل یادگیری نیوول بود.شرکت‌کنندگان در سه گروه مهارتی (10=n)، مرحلۀ هماهنگی، مرحلۀ کنترل هماهنگی و مرحلۀ بهینه‌سازی قرار گرفتند و تعداد 350 شوت ثابت را از هفت نقطۀ پارامتری (74/2، 35/3، 96/3، 57/4، 18/5، 79/5، 4/6)، هر نقطه 50 شوت انجام دادند. نتایج تحلیل رگرسیون ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف فعالیت شناختی بر هماهنگی حرکتی درون‌فردی و بین‌فردی تکواندوکاران (پومسه)

اکبر بهلول؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 327-348

https://doi.org/10.22059/jmlm.2019.134513.981

چکیده
  هماهنگی جزء مهم اجرای موفقیت‌آمیز حرکات در زندگی روزمره و فعالیت‌های ورزشی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر سطوح مختلف فعالیت شناختی بر هماهنگی حرکتی درون‌فردی و بین‌فردی تکواندوکاران (پومسه) بود. جامعۀ آماری تحقیق حاضر پومسه­روهای مرد شهر تهران بودند که از این بین 30 پومسه­رو انفرادی و30 پومسه­رو تیمی با دامنۀ سنی 17تا 30 سال ...  بیشتر

تأثیر موزیک تند و کند بر ادراک عمق دختران جوان ورزشکار در شرایط خستگی

فرانک پورحسینی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 61-77

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.109329.845

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر انواع موزیک بر ادراک عمق در شرایط خستگی بود. جامعۀ آماری تحقیق حاضر دانشجویان دختر دانشکدۀ تربیت ‌بدنی دانشگاه تهران بودند که 45 نفر از آنها (میانگین سنی 16/2± 3/23 سال) داوطلبانه در این تحقیق شرکت داشتند. شرکت‌کننده‌ها به سه گروهِ موزیک کند، موزیک تند و گروه کنترل تقسیم شدند. در ابتدا از هر سه گروه پیش‌آزمون ...  بیشتر

تأثیر کانون توجه تکلیف فراقامتی بر عملکرد و یادگیری کنترل قامت در دختران 9 تا 12 ساله

نسترن نادری راد؛ علی اکبر جابری مقدم؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 383-367

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.122463.926

چکیده
  کنترل قامت از قابلیت­های مهم در زندگی عادی و فعالیت­های ورزشی انسان است، که همواره، اهمیت کانون توجه در آن مورد بحث است. ازاین‌رو هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر دستورالعمل­های کانون توجه تکلیف فرا­قامتی بر عملکرد و یادگیری کنترل قامت در دختران 9 تا 12 ساله بود. در این پژوهش 45 نفر از دانش­آموزان دختر یکی از دبستان­های شهرستان ...  بیشتر

تأثیر تمرینات مبتنی بر چارچوب نقطۀ چالش بر کنترل قامت افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مسعود ظهیری؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی آقاپور؛ نسترن مجدی نسب

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 39-57

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61946

چکیده
    چارچوب نقطۀ چالش دیدگاهی نظری برای فهم تأثیرات متغیرهای تمرینی در یادگیری حرکتی است. با توجه به این چارچوب، متغیرهای تداخل ضمنی و بازخورد آگاهی از نتیجه رابطۀ تنگاتنگی با سطح مهارت و دشواری تکلیف مورد یادگیری دارند. ازاین‌رو هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تمرینات مبتنی بر چارچوب نقطۀ چالش بر کنترل قامت افراد مبتلا به مولتیپل ...  بیشتر

نقش قیود مختلف فرد، تکلیف و محیط در دقت زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ فریبا حسن بارانی؛ الهام حاتمی شاهمیر

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1395، ، صفحه 645-660

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61033

چکیده
    مهارت‌های ادراکی-حرکتی در بسیاری از تکالیف روزمرۀ زندگی و مهارت‌های ورزشی نقش بسزایی دارند. سنجش توانایی زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی روشی برای اندازه‌گیری مهارت‌های ادراکی و ادراکی-حرکتی افراد است. بنابراین هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش قیود مختلف فرد، تکلیف و محیط در دقت زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی بود. بدین منظور 30 زن نوجوان ...  بیشتر

تاثیر بازخورد همزمان بینایی (آینه) بر تعادل ایستای دختران 7 تا 13ساله

الهام لشنی؛ شهزاد طهماسبی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 423-435

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.57102

چکیده
  تعادل بخش جدایی‌ناپذیر تمام فعالیت‌های روزمره و ورزشی است و حفظ آن مستلزم دریافت اطلاعات از سیستم‌های مختلف به‌ویژه بینایی است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر بازخورد همزمان آینه بر میزان توانایی حفظ تعادل بود. به این منظور 34 دانش‌آموز دختر 13-7 ساله در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی‌ها پس از اجرای پیش‌آزمون تعادل ایستای لک‌لک به‌صورت ...  بیشتر

بهبود تکلیف ثانویه (زمان واکنش افتراقی) در نتیجۀ خودگفتاری انگیزشی

نسترن نادری راد؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 391-408

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.55920

چکیده
  از جمله مداخلات روان­شناختی مؤثر بر بهبود و موفقیت عملکرد حرکتی و ورزشی افراد، خودگفتاری است. لذا، تحقیق حاضر، با هدف بررسی اثربخشی خودگفتاری انگیزشی بر اجرای تکلیف ثانویه (زمان واکنش افتراقی)، انجام شد. از میان 160 دانشجوی کارشناسی تربیت­ بدنی دانشگاه تهران، 30 نفر در این پژوهش مشارکت داشتند که به‌صورت تصادفی به دو گروه کنترل و ...  بیشتر

تأثیر استرس محدودیت حرکتی بر یادگیری و حافظۀ فضایی و نقش پیش-گیرندۀ فعالیت بدنی بر آن در موش های صحرایی نر

نفیسه افشاری؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ ناصر نقدی؛ رسول حمایت طلب

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 327-345

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.51872

چکیده
  افزایش استرس بر کارکردهای شناختی اثر منفی می­گذارد. ازاین‌رو شناسایی راهبردهای مناسب برای جلوگیری از کاهش عملکرد شناختی و حرکتی ضروری است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر استرس محدودیت حرکتی بر یادگیری و حافظه و نقش پیش­گیرندۀ فعالیت بدنی بر آنها بود. از میان رت­های نر آلبینو- ویستار انستیتو پاستور 32 رت به‌صورت تصادفی به چهار گروه ...  بیشتر

تاثیر مدل های مختلف تصویرسازی بر تعادل دانشجویان دختر دانشگاه تهران

شهزاد طهماسبی؛ صنم بیگم قدس میرحیدری

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 111-127

https://doi.org/10.22059/jmlm.2012.25078

چکیده
  تصویرسازی به مفهوم تجسم نمودن اجرای موفقیت آمیز یک مهارت حرکتی و یا تصویری آرامش بخش در ذهن بدون هیچگونه تمرین بدنی و تجربه خارجی است. هدف از انجام این تحقیق مقایسه اثر تمرین تصویرسازی به روش سنتی و تصویرسازی به روش PETTLEP بر تعادل ایستا و پویا بود. جامعة آماری تحقیق حاضر را دانشجویان دختر دانشگاه تهران که در نیمسال اول 90-89 واحد عمومی ...  بیشتر

تاثیر سطوح مختلف عنصر روی در دوران بارداری بر رشد و تکامل جسمانی نوزادان

شهزاد طهماسبی؛ مهدی شهبازی؛ ناصر نقدی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1388، ، صفحه 99-116

چکیده
  عوامل مختلفی در رشد و تکامل مؤثرند. این عوامل به دو دستة ژنتیکی و محیطی تقسیم می شوند. تغذیه یکی از مؤثرترین عوامل محیطی بر رشد جنین است. عنصر روی نیز یکی از ریز مغذی های مهم است که تحقیقات اخیر نشان داده اند بررشد جسمانی تأثیر بسزایی دارد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سطوح مختلف عنصر روی در دوران بارداری بر رشد و تکامل جسمانی نوزادان ...  بیشتر