تاثیر دو نوع رژیم غذایی (کمبود عنصر روی و کمبود عنصرآهن) بر برخی شاخص های آنتروپومتریکی (قد و وزن)، رشد مغزی و عملکرد حرکتی موش های صحرایی جوان

مهدی شهبازی؛ محمود شیخ؛ ناصر نقدی؛ احمد فرخی؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 5-25

تأثیر تمرین بدنی و الگوی مشاهده‌ای انتخابی و اجباری بر میزان انگیزه درونی و یادگیری شناختی مهارت شوت جفت بسکتبال: با رویکرد نیازهای روانشناختی پایه

فرزاد ملکی؛ محمود شیخ؛ فضل الله باقرزاده؛ رسول حمایت طلب

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 5-23

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.250503.1340