مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر مداخلۀ تمرینی با استفاده از رویکرد واقعیت مجازی بر عملکرد حس عمقی مفصل آرنج در کودکان همی‌پلاژی

مرتضی پورآذر؛ فضل الله باقرزاده؛ داود حومنیان شریف ابادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.360123.1730

چکیده
  مقدمه: هدف تحقیق حاضر بررسی مداخلات تمرینی با استفاده از رویکرد واقعیت مجازی بر عملکرد حس عمقی مفصل آرنج در کودکان همی‌پلاژی بود. روش پژوهش: 20 پسر مبتلا به فلج‌مغزی با دامنۀ سنی7-12 سال بر اساس نمونه‌گیری در دسترس با مراجعه به مدارس استثنایی شهر تهران انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. دستگاه کینکت ایکس باکس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تاثیر خودگفتاری راهبردی بر توجه دیداری و عملکرد سرویس والیبال

حامد فهیمی؛ حسن غرایاق زندی؛ فضل الله باقرزاده؛ علی مقدم زاده؛ داود حومنیان شریف ابادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.360148.1731

چکیده
  مقدمه: هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر خودگفتاری راهبردی بر عملکرد و توجه دیداری والیبالیست‌ها می‌باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. شرکت-کنندگان مطالعه حاضر، 54 والیبالیست مبتدی پسر بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به صورت تصادفی در پنج گروه خودگفتاری راهبردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
روان‌سنجی مقیاس مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی دانش‌آموزان در حوزة تربیت بدنی

معظمه بهرام نژاد؛ منصوره حاج حسینی؛ سیده خدیجه امیریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.362399.1741

چکیده
  مقدمه: مسئولیت‌پذیری و داشتن رفتار مسئولانه هدف بسیاری از معلمان است که تلاش می‌کنند دانش‌آموزان به این امر مهم دست یابند تا در آینده شاهد دانش‌آموزان مسئولیت‌پذیر باشند.‌ با توجه به اهمیت این مسئله به‌ویژه در حوزة تربیت بدنی، پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی پرسشنامة مسئولیت‌پذیری در تربیت بدنی انجام گرفت.روش پژوهش: ابتدا ابزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسۀ برخی شاخص‌های پاسچرال و فانکشنال در سالمندان با و بدون سابقۀ افتادن

کوثر اسماعیلی؛ ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه؛ مرتضی همایون نیا فیروزجاه؛ هیدر هاور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.365262.1747

چکیده
  مقدمه: افتادن یکی از مسائل جدی دوران سالمندی است که در نتیجۀ عوامل بسیاری رخ می‌دهد. هدف از تحقیق حاضر، مقایسۀ تعادل ایستا و پویا، سرعت راه رفتن، انحنای ستون فقرات و ثبات مرکزی سالمندان با و بدون سابقۀ افتادن بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات علی ـ مقایسه‌ای بود. 60 نفر از زنان سالمند با دامنۀ سنی 60 تا 70 سال تبریز به‌صورت داوطلبانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I رشد و یادگیری حرکتی
اثر تمرینات بدنی هدف‌مدار بر کارکردهای شناختی کودکان با اختلال یادگیری

هانیه قاسمیان مقدم؛ حسن محمدزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.362812.1742

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر یک دوره تمرینات بدنی هدف‌مدار تکواندو بر کارکردهای شناختی کودکان با اختلال یادگیری اجرا شد.روش پژوهش: در این پژوهش نیمه‌تجربی که با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل انجام گرفت، 20 نفر از کودکان پسر با اختلال یادگیری با مراجعه به آموزش و پرورش استثنایی شهر مشهد از مراکز اختلال یادگیری انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
نقش تعدیل کنندگی سبک یادگیری و هوش هیجانی دانش آموزان در یادگیری مهارت پنجه والیبال به روش مشارکتی

فاطمه زمانی؛ محمدتقی اقدسی؛ زهرا فتحی رضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.357464.1711

چکیده
  مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی سبک یادگیری و هوش هیجانی دانش آموزان در یادگیری مهارت پنجه به روش مشارکتی انجام شد.روش پژوهش: روش تحقیق از نوع نیمه تجربی است که ۴۸ دانش آموز دختر مقطع متوسطه اول‌‌‌،‌بصورت در دسترس انتخاب شدند و در‌یکی از چهار گروه: سبک یادگیری واگرا با هوش هیجانی پایین‌‌/بالا و سبک یادگیری همگرا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس واکنش‎پذیری به استرس ادراک‌شده در ورزشکاران نوجوان (PSRS-AA)

حسین صمدی؛ جلیل مرادی؛ محمد صحبتی ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.367012.1750

چکیده
  مقدمه: واکنش‎پذیری به استرس زمینه‎ساز تفاوت‎های فردی در پاسخ‎های ذهنی، عاطفی و فیزیولوژیکی به موقعیت‌های استرس‌زا بوده و نشانگری معتبر برای پیامدهای نامطلوب سلامت فعلی و آینده است. با وجود اهمیت موضوع واکنش‎پذیری به استرس و تبعات آن، محاسبۀ فیزیولوژیکی مرسومِ واکنش‎پذیری زمان‎بر، پرهزینه و تهاجمی است. هدف پژوهش، تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تاثیر ذهن آگاهی و تصویرسازی پتلپ بر اضطراب حالتی رقابتی و عملکرد ورزشکاران سوارکاری رشته پرش

سمیرا افضلی؛ کیوان ملانوروزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.364125.1745

چکیده
  مقدمه: مداخلات ذهن آگاهی و تصویر سازی به عنوان شکلی از اموزش های ذهنی اثر فزاینده ای بر عملکرد روانی و ورزشی ورزشکاران دارد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تاثیر تمرینات ذهن آگاهی و تصویرسازی پتلپ بر اضطراب حالتی رقابتی و عملکرد ورزشکاران سوارکاری رشته پرش انجام گرفت. روش پژوهش: در این پژوهش نیمه‌تجربی که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I رشد و یادگیری حرکتی
تأثیر آموزش مبتنی بر بازی برای فهمیدن بر مهارت‌های حرکتی بنیادی و کارکردهای اجرایی کودکان دارای محرومیت اقتصادی

امینه اسلامی زاد؛ زهرا انتظاری خراسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2024.359097.1724

چکیده
  مقدمه: شناسایی چارچوب‌های نظری و مؤلفه‌های مداخلاتی در جوامع محروم از نظر اقتصادی- اجتماعی به‌منظور ارتقای سطح عملکرد آنها در جنبه‌های مختلف رشدی می‌تواند مؤثر باشد؛ بنابراین نیاز به بررسی ادبیات جدیدتر که اثربخشی مداخلات را گزارش می‌کنند، برای افرادی که در مناطق محروم اقتصادی-اجتماعی زندگی می‌کنند، وجود دارد. هدف از پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تداخل زمینه‌ای بر دقت فضایی و برنامه‌ریزی مجدد حرکتی تکلیف حرکتی متوالی در افراد مبتلا به پارکینسون

پروین محمدی فارسانی؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ مهدی سهرابی؛ علی شعیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2024.367445.1751

چکیده
  مقدمه: از اهداف تحقیقات ایجاد محیط یادگیری است که بتواند یادگیری را افزایش دهد. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر تداخل زمینه‌ای بر دقت فضایی و برنامه‌ریزی مجدد حرکتی تکلیف حرکتی متوالی در افراد مبتلا به پارکینسون است.روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی است و طرح پژوهش پیش‌آزمون - پس‌آزمون است. 64 نفر از افراد مبتلا به پارکینسون ( ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثر تمرینات اگزرگیم بر تعادل کودکان مبتلا به وضعیت سر به جلو

پوریا رحمانی؛ محمد کریمی زاده اردکانی؛ سید محمد حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2024.368088.1753

چکیده
  مقدمه: وضعیت سر به جلو از رایج‌ترین ناهنجاری‌های وضعیتی در بین دانش‌آموزان است که این اختلال بر کنترل وضعیتی (تعادل) آنها اثرگذار است. اگرچه روند استفاده از اگزرگیم برای بهبود تعادل وجود دارد، با این حال، اثربخشی اگزرگیم که به‌طور خاص برای بهبود تعادل دانش‌آموزان با وضعیت سر به جلو طراحی شده باشد، نامشخص است. بنابراین هدف از پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی آزمون مهارت‌های بینایی- حرکتی ویرایش سوم در کودکان نارس

سید فردین قیصری؛ محمود شیخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2024.368700.1755

چکیده
  مقدمه: با توجه به شیوع اختلالات بینایی-حرکتی در بین کودکان نارس و اهمیت مهارت‌های بینایی-حرکتی در انجام تکالیف روزمره، نیاز به ابزاری پایا و روا برای اندازه‌گیری این مهارت‌ها در این افراد، احساس می‌شود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی آزمون بینایی-حرکتی ویرایش سوم (3-TVMS) در کودکان نارس بود. روش پژوهش: بدین‌منظور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تمرین‌های حرکتی در آب بر مهارت‌های عاطفی-اجتماعی و مهارت‌های حرکتی درشت کودکان 3 تا 6 سال

محبوبه عالیوندی دارانی؛ حسن کردی؛ کیوان ملانوروزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2024.370385.1761

چکیده
  مقدمه: حرکت، یک راه برقراری ارتباط اجتماعی کودک با سایر افراد در زندگی‌اش است. کودک با حرکت کردن در محیط تجربه‌های مختلفی را کسب می‌کند، هرچند مهارت‌های او هنوز تکامل نیافته است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تمرین‌های حرکتی در آب بر رشد مهارت‌های عاطفی- اجتماعی و مهارت‌های حرکتی درشت کودکان 3 تا 6 سال انجام گرفت.روش پژوهش: پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I رشد و یادگیری حرکتی
مقایسه اثربخشی آموزش سنتی و TGFU بر شایستگی ادراک‌ شده، مشارکت ورزشی و یادگیری مهارت‌های بسکتبال دانش‌آموزان 10 تا 12 ساله

حمیدرضا طاهری تربتی؛ مهدی سهرابی؛ احسان زارعی محمودآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2024.369182.1756

چکیده
  مقدمه: دستکاری و کنترل محیط، منجر به بهبود مهارت‌های حرکتی، افزایش مشارکت ورزشی و مشارکت اجتماعی فعال‌تر می‌شود. این عوامل به نوبه خود شایستگی جسمانی و حرکتی را افزایش می‌دهند. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش سنتی و TGFU بر شایستگی ادراک‌ شده، مشارکت ورزشی و یادگیری مهارت‌های بسکتبال دانش‌آموزان 10 تا 12 ساله بود.روش پژوهش: مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I رشد و یادگیری حرکتی
اثر زمانبندی استفاده از خودگویی راهبردی بر عملکرد و یادگیری شوت بسکتبال در افراد نوآموز

امیر دانا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2024.371217.1763

چکیده
  مقدمه: هدف تحقیق حاضر مطالعه اثر زمانبندی استفاده از خودگویی راهبردی بر عملکرد و یادگیری افراد نوآموز بود. روش تحقیق: 36 دانشجوی نوآموز در مهارت‌های بسکتبال انتخاب و به‌صورت تصادفی به سه گروه خودگویی راهبردی قبل از ارائه بازخورد، بعد از ارائه بازخورد و کنترل تقسیم شدند. در هر جلسه، 60 کوشش تمرینی از چهار نقطه از قوس بسکتبال داده شد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I رشد و یادگیری حرکتی
مقایسه توان ریتم میو افراد ماهر و مبتدی طی اجرای مهارت پات گلف

نرگس عبدلی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ مجید قشونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2024.371049.1762

چکیده
  مقدمه: در مطالعات پیشین در خصوص تغییرات امواج مغز در نتیجۀ یادگیری تناقض وجود دارد. تحقیق حاضر باهدف مقایسۀ توان ریتم میو در بازیکنان گلف ماهر و مبتدی اجرا شد. روش پژوهش: پانزده دانشجوی مبتدی فاقد تجربه قبلی در انجام مهارت گلف، به‌عنوان گروه مبتدی و پانزده بازیکن باتجربه در مهارت گلف به‌عنوان گروه ماهر در پژوهش حاضر شرکت کردند. امواج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I رشد و یادگیری حرکتی
اثر پیچیدگی تکلیف بر انتقال دو سویه در افراد سالمند

فرشته همتی زاد؛ مهدی رافعی بروجنی؛ حمید صالحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2024.369126.1760

چکیده
  مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثر پیچیدگی تکلیف بر انتقال دو سویه در افراد سالمند بود.روش پژوهش: در این پژوهش 30 سالمند سالم مرد و زن با میانگین سنی (40/7±5/68 سال) به شکل در دسترس، شرکت کردند. مشارکت‌کنندگان در مرحله پیش‌آزمون سه نوع تکلیف مهارت انگشتی متفاوت از نظر پیچیدگی شامل تخته‌میخ پردو، چابکی اکانر و تخته‌میخ پردو در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تمرین پرتاب دارت با دست غیر برتر بر درصد انتقال دقت پرتاب ، تغییرپذیری و هماهنگی حرکتی دست برتر

مهسا قلی زاده ورنیاب؛ منصور اسلامی؛ مژگان معمارمقدم؛ معصومه قربانی مرزونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2024.371964.1764

چکیده
  مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی اثر تمرین پرتاب دارت با دست غیر برتر بر درصد انتقال دقت پرتاب دارت‌، تغییرپذیری و هماهنگی حرکتی دست برتر بود.روش پژوهش: در یک طرح نیمه تجربی، 24 دانشجوی واجد شرایط به‌صورت تصادفی در گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی طی 12 جلسه در 5 دست کوشش 10 تایی، پرتاب دارت با دست غیر برتر را انجام دادند و گروه کنترل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I رشد و یادگیری حرکتی
روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه عملکرد ادراک شده در ورزش‌های تیمی (PPTSQ)

سعید آهار؛ حسین صمدی؛ سکینه جعفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2024.374162.1769

چکیده
  مقدمه: معیارهای عینی به‌منظور سنجش عملکرد به‌رغم محدودیت‌های ذاتی در رشد، یادگیری حرکتی و روان‌شناسی ورزش به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به محدودیت ابزارهای ارزیابی عملکرد در ورزش‌های تیمی، هدف پژوهش تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه عملکرد ادراک شده در ورزش‌های تیمی (PPTSQ) بود. روش پژوهش: تحقیق حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I رشد و یادگیری حرکتی
مقایسه اثر تمرینات دید ورزشی و تمرینات چشم ساکن در تصمیم‌گیری، رفتار خیرگی و عملکرد سرویس ‏تنیس‌بازان مبتدی

داریوش خواجوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2024.369362.1758

چکیده
  مقدمه: با آغاز تحقیقات در مورد ارتباط بین مهارت‌های بینایی با عملکرد ورزشی، ایده تمرینات بینایی برای ارائه مزیت به ورزشکاران در گام بعدی منطقی بود. بنابراین مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر تمرینات بینایی ورزشی و تمرینات چشم ساکن در تصمیم‌گیری، رفتار خیرگی و یادگیری سرویس تنیس‌بازان مبتدی انجام گرفت. روش پژوهش: این پژوهش نیمه تجربی ...  بیشتر